صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصمیم عاقلانه‌ی خانه ملت

-

ديروز وزاري داخله و دفاع ملي و رئيس عمومي امنيت ملي از سوي مجلس نمايندگان استيضاح گرديد. دليل اصلي استيضاح مسئولين نهادهاي امنيتي حمله بر شفاخانه نظامي سردار محمد داوود خان و افزايش ناامني در بخشهاي از کشور بود.

در حالي که اکثر گمانه زني ها بر اين بود که مسئولين نهادهاي امنيتي از مجلس نمايندگان موفق بيرون نخواهند شد و سلب اعتماد خواهند گرديد، اما مسئولين هرسه نهاد مهم امنيتي کشور از سوي نمايندگان مجلس راي اعتماد دوباره گرفتند و ابقاء گرديدند.

تصميم ديروز نمايندگان مجلس يک تصميم عاقلانه و بر اساس واقعيتهاي سياسي و امنيتي کشور بود. در وضعيت کنوني ابقاي مسئولين نهادهاي امنيتي يک ضرورت بود و بدون ترديد نمايندههاي مجلس با درک اين ضرورت، دوباره به مسئولين اين نهادها راي اعتماد دادند. تجربهي سالهاي گذشته نشان داده است که تنها با تغيير چهرهها وضعيت امنيتي کشور بهبود پيدا نمي کند، بلکه عوامل ناامنيها پيچيده است و شبکههاي استخباراتي و تروريستي زيادي در ناامن سازي کشور دست دارند.

اما، انتظار مي رود که استيضاح ديروز، يک تلنگر به مسئولين هر سه نهاد امنيتي کشور بوده باشد. آنها بايد اين واقعيت را درک کنند که مردم از عملکرد شان رضايت ندارند و بايد براي بهبود وضعيت امنيتي کشور با جديت بيشتر کار کنند و برنامهها و سياستهاي امنيتي شان را بازبيني کنند. آنها اکنون فرصت دوباره يافته اند که توانايي هاي مديريتي شان را در راستاي تامين امنيت کشور ثابت بسازند، توقع مردم افغانستان اين است که آنها با استفاده از اين فرصت، به ريشه يابي مشکلات و تهديدات امنيتي کشور بپردازند و براي بهبود امنيت، برنامهها و استراتيژي هاي مؤثرتر طرح کنند.

مسئله مهم ديگر، مبارزه با فساد در نهادهاي امنيتي است. فساد باعث شده است که عملکرد نهادها و نيروهاي امنيتي تضعيف گردد و برنامه هاي امنيتي بصورت لازم اجرا نشود. مسئولين هرسه نهادي امنيتي کشور بايد بصورت جدي با فساد در اين نهادها مبارزه کنند و تلاش ورزند که اين ادارات را از وجود افراد فاسد پاک سازند. همچنان بايد بصورت جدي تلاش شود که دست افراد نفوذي دشمن از صفوف نيروهاي امنيتي کشور کوتاه گردد. نفوذي ها همانند موريانه در بدنهي نيروهاي امنيتي کشور جا گرفته اند و آنها را از درون ضربه مي زنند. عامل اصلي حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان که مسئولين نهادهاي امنيتي بخاطر آن استيضاح گرديد، يک نفوذي دشمن بود. کوتاه کردن دست نفوذي ها از صفوف نيروهاي امنيتي، مي تواند در بهبود وضعيت امنيتي کشور مؤثريت فوق العاده داشته باشد.

از سوي ديگر، ابقاي مسئولين نهادهاي امنيتي باعث شد که تنش ميان مجلس نمايندگان و حکومت دوباره اوج نگيرد. مجلس نمايندگان در آخر سال مالي 1395، هفت وزير را به دليل مصرف نکردن بودجه انکشافي استيضاح و سلب صلاحيت کرد که باعث بوجود آمدن تنش ميان مجلس و حکومت شد. رئيس جمهور اين مسئله را به دادگاه عالي سپرد و هنوز سرنوشت هفت وزير سلب صلاحيت شده روشن نيست. اگر مسئولين نهادهاي امنيتي نيز سلب صلاحيت مي گرديد، احتمالا به عنوان سرپرست باقي مي ماندند و تنش‌‌ها ميان مجلس و حکومت دوباره آغاز مي گرديد.

در شرايط کنوني، هماهنگي قواي سهگانه براي عبور از مشکلات و چالشهاي فرا روي دولت افغانستان، از اهميت بالاي برخوردار است. هر سه نهاد بايد براي عبور از چالش هاي کنوني هماهنگ و همسو عمل کنند. هماهنگي اين نهادها پيام قدرتمند تري به دشمنان مردم افغانستان مخابره خواهد کرد و دولت افغانستان را مقتدرتر نشان خواهد داد.

همچنان هماهنگي قواي سه گانه، بر روند اجرايي شدن برنامه هاي حکومت نيز مؤثر خواهد بود. هماهنگي ميان سه قوه باعث مي شود که امورات دولت افغانستان با انسجام بيشتر و سريع تر به پيش برود و از روند اجرايي شدن برنامه نيز، نظارت بهتري صورت گيرد.

وضعيت کشور اقتضا مي کند که نگاه واقعبينانه به مسايل در سطوح مختلف جامعه بوجود بيايد و تلاش صورت گيرد که افکار عامه بر اساس واقعيتها سمت و سو داده شود. منافع ملي افغانستان زماني که تامين خواهد شد که همگان بر اساس واقعيتها تصميم بگيرند. نمايندههاي ملت با تصميم ديروز عقلانيت سياسي شان را نشان دادند و اين امر اميدوار کننده است.

دیدگاه شما