صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش های امداد رسانی در افغانستان

-

افغانستان به دليل ناامني و رويدادهاي طبيعي همواره نياز به کمک نهادهاي بين المللي امداد رسان دارد. اما هدف قرار گرفتن اين نهادها و کارمندان آنها توسط گروه هاي تروريستي، امداد رساني در کشور را با چالش جدي روبرو مي کند. ديروز شش کارمند کميته بين المللي صليب سرخ در ولايت جوزجان کشته شدند و دو کارمند ديگر اين نهاد به گيروگان گرفته شد. اين اولين بار نيست که اين نهاد بين المللي امداد رسان هدف حمله قرار مي گيرد، در سال 2013 گروه طالبان دفتر صليب سرخ در شهر جلال آباد را مورد حمله قرار دادند و پس از آن براي مدتي فعاليت صليب سرخ در افغانستان متوقف گرديد.

حمله بر کارمندان کميته بين المللي صليب سرخ درست زماني صورت مي گيرد که اکنون بر اثر بارش برف و برفکوچ، مردم افغانستان در بخش هاي مختلف کشور نياز جدي به کمک و همکاري اين نهاد و ساير نهادهاي امداد رسان دارد. حکومت افغانستان به تنهايي نمي تواند به موقع به آسيب ديدگان حوادث طبيعي کمک کند و نيازهاي آنها را بر آورده سازد و اين کار با همکاري نهادهاي امداد رسان بين المللي ممکن بود، اما با حمله به کارمندان کميته بين المللي صليب سرخ، روند کمک به آسيب ديدگان حوادث طبيعي نيز با کندي به پيش خواهد رفت و يکبار ديگر نگراني ها در مورد آينده ي فعاليت هاي اين نهاد امداد رسان در کشور افزايش خواهد يافت.

سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بين المللي همواره تاکيد کرده اند که حمله بر نهادهاي امداد رسان جرايم جنگي محسوب مي گردد و بايد متوقف شود، اما هنوز هم گروه هاي تروريستي دست از اين کار بر نمي دارند و به نظر مي رسد بار ديگر مي خواهند روند امداد رساني در افغانستان را با چالش روبرو سازند.

حمله بر کارمندان کميته بين المللي صليب سرخ نشان داد که گروه هاي تروريستي هيچگونه تعهدي در قبال فعاليت هاي بشر دوستانه ندارند و با بکاربردن خشونت عليه فعاليت هاي انسان دوستانه، تلاش مي کنند که مانع تداوم آنها شود و اينگونه فعاليت ها را متوقف سازند.

ناامني يکي از اصلي ترين چالش ها در برابر فعاليت امداد رساني در افغانستان است. دفاتر نهادهاي امداد رسان بارها از سوي گروه هاي تروريستي مورد حمله قرار گرفته اند و کارمندان آنها کشته و يا به گيروگان گرفته شده است. نبود امنيت باعث مي شود که گروه هاي امداد رسان نتوانند کارشان را به درستي انجام دهند و به آسيب ديدگان جنگ ها و رويدادهاي طبيعي کمک هاي لازم و فوري را برسانند.

حکومت افغانستان و نهادهاي بين المللي بايد تلاش جدي نمايند تا امنيت نهادهاي امداد رسان و کارمندان آنها را تامين کند و زمينه را فعاليت بهتر آنها در مناطق آسيب ديده ي افغانستان آماده سازند. در وضعيت فعلي مردم آسيب ديده از جنگ و رويدادهاي طبيعي بيش از هر زماني نياز به کمک دارند و نبايد به هراس افگنان اجازه داده شود که روند کمک به مردم آسيب ديده ي افغانستان را مختل سازند.

حمله بر کارمندان کميته بين المللي صليب سرخ يکبار ديگر ضرورت همکاري هاي بين المللي در رابطه با مبارزه با تروريسم و هراس افگني در افغانستان را آشکار مي سازد. گروه هاي تروريستي در طول يک و نيم دهه گذشته نه تنها نيروهاي امنيتي و مردم افغانستان را مورد حمله قرار داده اند، بلکه نيروي هاي بين المللي را نيز هدف قرار داده اند و شهروندان کشورهاي مختلف جهان را در افغانستان کشته اند. اين امر نشان مي دهد که هراس افگنان از همهي کشورهاي همکار با دولت افغانستان قرباني گرفته است و بايد عليه آنها بصورت هماهنگ مبارزه صورت گيرد.

چالش هاي امنيتي در برابر نهادهاي امداد رسان علاوه بر اينکه بايد از سوي حکومت افغانستان جدي گرفته شود و به عنوان زنگ خطر براي فعاليت هاي بشردوستانه در کشور، تلقي گردد، بايد مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گيرد و اين نهاد بايد به گونه جدي تلاش کند تا فعاليت هاي بشر دوستانه در افغانستان ادامه يابد و خشونت عليه نهادهاي امداد رسان متوقف گردد.

دیدگاه شما