صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بهای سنگین جنگ برای مردم افغانستان

-

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه ي خود تلفات غيرنظاميان در سال 2016 را از زمان آغاز ثبت تلفات غيرنظيان در سال 2009، بي سابقه خوانده است. يوناما در گزارش خود گفته است که تلفات غيرنظاميان در سال 2016 نسبت به سال قبل آن سه درصد افزايش داشته است و يازده هزار و پنج صد نفر کشته و زخمي داشته است. 

تلفات غير نظاميان در درگيرهاي مسلحانه در افغانستان، سالهاست که مردم کشور ما را رنج مي دهد. شهروندان بي گناه افغانستان همواره قرباني خشونت هاي طرف هاي درگير بوده است. سه دهه جنگ در افغانستان بيشتر از اين که گروه ها و طرف هاي درگير را صدمه بزند، مردم ملکي و بي گناه را به خاک و خون کشاند. گروه طالبان نيز به بهانه هاي مختلف مردان، زنان و کودکان بي دفاع کشور ما را به گلوله بستند و زندگي شان را گرفتند. در پانزده سال اخير نيز همواره غيرنظاميان و افراد ملکي قرباني جنگ و خشونت در افغانستان بوده اند. حملات انتحاري، انفجار ماين هاي کنار جاده و حملات تروريستي همواره از مردم قرباني گرفته است و آنها را به سوگ و ماتم نشانده است.

افزايش تلفات غير نظاميان در سال 2016 نشان مي دهد که گيروه هاي هراس افگن و تروريست، دشمنان اصلي مردم افغانستان هستند. بنا به گزارش يوناما گروه هاي مسلح مخالف دولت افغانستان مسئول 61 درصد از تلفات غيرنظاميان هستند. اين آمار نشانگر اين است که آنها نمي خواهند مردم افغانستان امنيت و آرامش داشته باشند و از هيچگونه تلاشي براي کشتن افراد بي گناه و برهم زدن امنيت و آرامش جامعه دريغ نمي کنند.

کشتار غيرنظاميان بهايي است که مردم افغانستان تا کنون در جنگ با تروريسم و افراطگرايي پرداخته اند. متاسفانه بر خلاف انتظارها تلفات غيرنظاميان در جنگ با تروريسم، هر ساله در حال افزايش است نه کاهش.  اما ادامه ي اين روند براي مردم غير قابل تحمل است، مردم افغانستان ديگر توان پرداخت بهاي سنگين جنگ و مبارزه با تروريسم را ندارند و حکومت افغانستان به عنوان مسئول حفظ جان شهروندان، بايد تلاش کند تا امنيت شهروندان را تامين کند و جنگ را پايان دهد.

از سوي ديگر، سازمان ملل متحد نيز بايد نقش مؤثري در روند صلح در افغانستان بازي بکند. تا اکنون تلاش هاي اين نهاد بين المللي براي آوردن صلح در کشور مؤثر و موفق نبوده است و نياز است که که مسئوليت اش را در قبال مردم افغانستان  جدي بگيرد و روند صلح را با جديت بيشتر دنبال کند. سازمان ملل متحد با توجه به جايگاهي که دارد، مي تواند براي ختم جنگ در افغانستان نقش مؤثر داشته باشد و بر طرف هاي درگير در جنگ فشار وارد کند که تن به صلح بدهند و از جنگ دست بردارند.

پس از مخالفين مسلح دولت، نيروهاي دولتي دومين عامل کشته و زخمي شدن غيرنظاميان در سال 2016 هست. حکومت و نهادهاي امنيتي کشور بايد در اين راستا به مردم پاسخگو باشند. تلفات غيرنظاميان توسط نيروهاي دولتي غيرقابل توجيه است. مسئولين نهادهاي امنيتي بايد به صورت متواتر به اين نيروها ياد آوري بکنند که در هنگام نبرد، دقت بيشتري نمايند و حفظ جان افراد ملکي و غيرنظامي را در اولويت قرار دهند. کشته و زخمي شدن غيرنظاميان توسط نيروهاي دولتي مي تواند اعتماد مردم نسبت به حکومت را خدشه دار بسازد و باعث ايجاد فاصله بين دولت و ملت گردد.

سال 2016 براي مردم افغانستان سال دشواري بود. در اين سال مردم کمتر احساس امنيت و آرامش کردند و هراس افگنان بيشتر از هر زماني براي حکومت افغانستان چالش آفريدند و نقاط مختلف کشور را مورد حمله قرار دادند.

اکنون توقع مردم افغانستان از حکومت وحدت ملي اين است که تامين امنيت شهروندان و غيرنظاميان را در اولويت کاري خود قرار دهد و آرامش را به زندگي مردم افغانستان برگرداند. همچنان بايد به نيروهاي امنيتي کشور آموزش هاي لازم داده شود تا هنگام جنگ با گروه هاي تروريستي، غيرنظاميان را هدف قرار ندهند و حفظ جان افراد ملکي را در اولويت قرار دهند.

دیدگاه شما