صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضعف حکومت در مبارزه با حوادث طبیعی

-

در سالهاي اخير حوادث طبيعي بعد از رويدادهاي امنيتي، بيشترين قرباني را از مردم افغانستان گرفته است، اما متاسفانه حکومت در امر مبارزه با حوادث طبيعي عملکرد ضعيف داشته است. حوادث طبيعي، رويدادهاي گريز ناپذير هستند و براي مبارزه با آنها بايد از قبل برنامه و آمادگي وجود داشته باشد. عملکرد نهادهاي مبارزه با حوادث طبيعي کشور در سالهاي گذشته و سال جاري، نشان داده است که آنها چنين برنامه و آمادگي را نداشته اند.

در فصل زمستان ما هميشه شاهد رويدادهاي طبيعي در کشور بوده ايم؛ سرماي شديد، برف باري و برفکوچ همواره از مردم افغانستان قرباني گرفته است. در روزهاي اخير نيز اين حوادث جان 27 کودک را در ولايت جوزجان، دو تن را در سالنگ و 21 تن ديگر را در ساير ولايت هاي کشور گرفت و 21خانه را بطور کامل تخريب کرد، اما وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبيعي، هنوز برنامه هايش را براي مبارزه با حوادث طبيعي در سال جاري و کمک رساني به آسيب ديدگان اعلان نکرده است و ما نمي دانيم که آيا در اين وزارت برنامه اي براي مبارزه با حوادث طبيعي وجود دارد يا خير؟

نبود برنامه و ضعف مديريتي براي مبارزه با حوادث طبيعي، کمبود امکانات و افراد متخصص در اين بخش؛ از جدي ترين مشکلات حکومت افغانستان در امر مبارزه با حوادث طبيعي است. رويدادهاي طبيعي قابل پيش بيني هستند و با برنامه ريزي، آگاهي دهي و اقدام به موقع، مي توان از افزايش تلفات و خسارات جلوگيري کرد، اما متاسفانه حکومت در اين راستا نه برنامه ريزي درست داشته است و نه براي شهروندان کشور آگاهي دهي کرده است.

اداره هواشناسي کشور و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبيعي مسئوليت دارند تا رويدادهاي طبيعي را پيش بيني کنند و از احتمال وقوع رويدادهاي طبيعي براي شهروندان کشور اطلاع رساني کنند؛ کاري که تا کنون حتي يکبار از سوي اين نهادها صورت نگرفته است.

مهمترين مسئله براي مبارزه با حوادث طبيعي و کاهش خسارات جاني و مالي، آگاهي دهي براي عامه ي مردم از وقوع اينگونه رويدادها است. آگاهي دهي عمومي مي تواند از طريق رسانه ها و بخش هاي آموزشي دولت صورت گيرد، اما متاسفانه در افغانستان نه در نصاب آموزشي آگاهي دهي در مورد مبارزه به حوادث طبيعي گنجانيده شده است و نه از طريق رسانه ها در اين مورد توجه شده است. شهروندان افغانستان نمي دانند که هنگام مواجه با رويدادهاي طبيعي چگونه خود را نجات دهند و چگونه به آسيب ديدگان کمک کنند. توجه به آگاهي دهي و آموزش دادن در مورد مقابله با رويدادهاي طبيعي براي شهروندان کشور ضروري است و از افزايش تلفات و خسارات جلوگيري مي کند. حکومت افغانستان و نهادهاي مسئول، بايد در اين قسمت برنامه هاي لازم را روي دست گيرند.

در طول يک و نيم دهه ي گذشته تمام فعاليت هاي نهادهاي مبارزه با حوادث طبيعي به فعاليت هاي بعد از وقوع رويدادهاي طبيعي خلاصه شده است، اما در اين بخش نيز سرعت عمل وجود نداشته است و اقدامات بصورت ديرهنگام و گاهي روزها بعد، روي دست گرفته شده است.

براي کاهش خسارات مالي و جاني حوادث طبيعي، بايد نسبت به آنها واکنش فوري نشان داد و عمليات کمک رساني و نجات را با سرعت و دقت انجام داد. اين کار نيازمند آمادگي و برنامه ي قبلي است که متاسفانه تا کنون نهادهاي مبارزه با حوادث طبيعي کشور در عمل چنين آمادگي و برنامه را ازخود نشان نداده اند.

تخصصي شدن بخش هاي مبارزه با حوادث و هوا شناسي همانند ساير بخش هاي حکومت ضروري است. ضعف عملکرد اين نهادها در برابر رويدادهاي طبيعي ناشي از عدم تخصص در اين بخش ها است. بسياري از مسئولين و کارمندان اين نهادها تحصيلات تخصصي در اين زمينه ندارند و به همين دليل هم نمي توانند برنامه هاي دقيق براي مبارزه با حوادث طبيعي روي دست گيرند. ضعف اين نهادها در امر مبارزه با حوادث همانند ساير بخش ها، از مردم افغانستان را متضرر مي سازد، حکومت افغانستان بايد به ضعف مديريتي و مشکلات موجود در اين ادارات رسيدگي جدي کند.

دیدگاه شما