صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حفاظت از منافع ملی؛ مسئولیت همگانی است

-

گروه هاي تروريستي بيش از يک و نيم دهه است که عملا عليه منافع ملي و مردم افغانستان مي جگند. آنها تاسيسات دولتي، مکتب ها و خانه هاي مردم افغانستان را ويران کرده اند و مردم بي گناه را به قتل رسانده اند. توجيه اعمال تروريستي و خشونت آفريني هاي  آنها به عنوان يک امر مقدس، به هيچ وجه براي مردم افغانستان پذيرفتني نيست.
اظهارات غير مسئولانه عليه منافع ملي و به نفع دشمنان مردم افغانستان، بايد جدي گرفته شود. اينگونه اظهارات نمي تواند نظر شخصي يک فرد باشد؛ اين اظهارات نشانگر تلاش هاي گروه هاي تروريستي براي استفاده از فرصت هاي رسانه يي است، آنها از هر موقعيت و فرصتي استفاده مي کنند تا ديدگاههاي افراطگرايانه ي شان را ترويج و تبليغ بکنند.
ما همواره شاهد تلاش ها گروه هاي تروريستي و افراطي براي نفوذ به محل هاي اکادميک و علمي جامعه بوده ايم،
آنها براي دسترسي به چنين مکانهاي با برنامه و هدفمند حرکت مي کنند و تلاش مي کنند تا با استفاده از اين جايگاه ها، به توسعه و گسترش انديشه هاي افراطگرايانه بپردازند و فرصت هاي مناسب براي تبليغ انديشه هاي شان را بدست بياورند.
حکومت افغانستان مسئوليت دارد تا از منافع ملي افغانستان دفاع کند. حکومت بايد به هيچ کس اجازه ندهد که از منافع ملي کشور عبور کند. تلاش ها براي گسترش ديدگاه هاي افراطگرايان، بايد متوقف گردد و کسانيکه براي ترويج افراطگرايي تلاش مي کنند و يا از حاميان نظري افراطگرايان هستند، بايد به پنجه ي قانون سپرده شوند و طبق قوانين کشور از آنها پرسش صورت گيرد.
متاسفانه حکومت افغانستان تا کنون کمتر به اظهارات غير مسئولانه عليه منافع ملي افغانستان واکنش جدي نشان داده است و کساني را که عليه منافع ملي کشور حرف زده اند، مورد پيگرد قانوني قرار نداده است. برخورد قانوني با چنين مواردي باعث مي شود که ديگر کسي جرات نکند با سوء استفاده از آزادي بيان و فضاي آزاد جامعه ي افغانستان، عليه منافع مردم افغانستان حرف بزند و اعمال وحشيانه و غير انساني تروريستان را توجيه کند.
حکومت افغانستان در جنگ با تروريستان، نبايد تنها به بعد نظامي قضيه نگاه کند. تنها با جنگ مسلحانه نمي شود که با افراطگرايان و تروريستان و انديشه ي افراطگرايي مبارزه کرد؛ مبارزه ي فرهنگي و تلاش براي جلوگيري از تبليغ و ترويج افراطگرايي نيز از ضرورت هاي جدي حکومت افغانستان است که متاسفانه تا کنون کمتر به آن توجه صورت گرفته است و به همين خاطر افراطگرايان هر از گاهي مجال پيدا مي کنند تا از فرصت هاي رسانه يي بوجود آمده استفاده کنند و ديدگاه هاي شان را عليه منافع ملي افغانستان اظهار بدارند.
از سوي ديگر، حفاظت از منافع ملي و مبارزه با انديشه هاي افراطگرايي تنها وظيفه و مسئوليت دولت نيست. هر شهروند افغانستان مسئوليت دارد تا از منافع ملي افغانستان دفاع کند و با انديشه و مفکوره ي افراطگرايي مبارزه کند. شهروندان افغانستان بايد به مسئله ي گسترش انديشه ي افراطگرايي حساس باشند و بر حکومت و نهادي مسئول فشار وارد کنند تا کساني را که عليه منافع ملي کشور حرف مي زنند و حرکت مي کنند، مورد پيگرد قانوني قرار دهد.
همچنان، نهادهاي غير دولتي و رسانه هاي کشور، نبايد زمينه اظهار نظر را براي کسانيکه ديدگاه افراطي دارند فراهم بسازند و امکانات و فرصت تبليغ و ترويج افراطگرايي را براي آنها مهيا سازند. مسئولين نهادهاي علمي و تحقيقاتي و رسانه هاي کشور بايد در گزينش سخنرانان برنامه هاي شان دقت کنند، بي دقتي در اين زمينه باعث مي شود که آنها به تريبوني براي ترويج افکار افراطگرايان تبديل شوند و در نتيجه آنها به منافع ملي کشور بتازند و به نفع دشمنان مردم افغانستان تبليغ کنند.
ما سالهاست که قرباني تروريسم و افراطگرايي هستيم، بيش از اين نبايد به افراطگرايان اجازه داده شود که منافع ملي ما را با تهديد مواجه سازند و بازهم از ما قرباني بگيرد. دفاع از منافع ملي و مبارزه با انديشه هاي افراطي و تروريست پرور، مسئوليت مشترک دولت و مردم افغانستان است و هيچگاه نبايد اين مسئوليت خطير را به فراموشي بسپاريم.

دیدگاه شما