صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و گروه «به اضافه هفت»

-

چهارمين اجلاس وزراي کشورهاي گروه «به اضافه هفت» در کابل برگزار شد. اين اجلاس براي افغانستان و کشورهاي عضو اين گروه که اکنون به بيست کشور مي رسد، بسيار با اهميت است. نتايج اجلاس در روز پنج شنبه مشخص خواهد شد، اما هدف اجلاس در حقيقت جلب توجه کشورهاي توسعه يافته جهان به اين امر است که فراموشي کشورهاي بحران زده و شکننده اي مثل افغانستان و ديگر کشورهاي عضو گروه به اضافه هفت براي تبعات منفي و زيان باري خواهد داشت.
اولين خصوصيت کشورهاي عضو اين اجلاس، متکي بودن اين کشورها به کمک هاي خارجي است. اتکا اقتصاد اين کشورها به کمک هاي خارجي، از نظر سياسي نيز اين کشورها را متکي به قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقوي ساخته است. به صورت طبيعي نيز کشورهايي که از نظر اقتصادي متکي باشند از نگاه سياسي نيز مطمينا متکي هستند. از سوي ديگر، مشکلي که اين کشورها دارند و براي آنها پرهزينه و دردسرساز است، مصرف وجوه کمکي از طريق موسسات، کشورهاي کمک کننده و انجوها است. تجربه افغانستان نشان مي دهد که اين کشور بيش از يک دهه کمک هاي جهاني را جذب کرده است، اما اين بدان معنا نيست که همه اين کمک ها توسط دولت افغانستان به مصرف رسيده و اين کشور مسئول پلان گذاري  و مصرف کمک ها بوده است. بخش اعظم پولهايي که به افغانستان واريز شده، توسط کشورهاي کمک کننده به بهانه نبود ظرفيت در دولت افغانستان، و يا توسط سازمان ها و انجوها به مصرف رسيده است. بدين صورت پولي در خزانه دولت هايي که از کمک مستفيد مي شوند، واريز نشده است.
موضوع ديگري که اين کشورها را به هم پيوند داده، اين است که کمک ها و توجه کشورهاي توسعه يافته و کمک دهنده به کشورها عقب مانده و بحران زده و شکننده به صورت دايم نيست. کشورهاي جهان در دوره کوتاه به اين کشورها کمک مي کنند و معمولا نيز بعد از مدتي تحت تاثير شرايط جهاني و بحران هاي جديدي که به وقوع مي پيوندند از حجم کمک و توجه شان مي کاهند. لذا اين کشورها با انبوهي از مشکلات از جمله وجود دولت هاي ضعيف، اقتصادي ناتوان و متکي به کمک هاي خارجي، مردمي بي اعتماد به دولتها، فساد اداري فراگير، تهديد رو به افزايش امنيتي، و... باقي مي مانند.
مورد ديگري که به نظر مي رسد اين کشورها در آن اشتراک دارند، همسايه هاي نسبتا قدرتمند و متجاوز است. اغلب اين کشورها در منطقه خود با همسايگاني قدرتمندتر از خود روبرو هستند که به اين کشورها به عنوان حياط خلوت خود مي بينند و هيچگاه نمي خواهند تا امنيت و ثبات و توسعه در اين کشورها حاکم شود. همسايگان و قدرت هاي منطقه اي در کنار بحران زده به بزرگترين چالش سياسي و اقتصادي بدل شده است. قدرت هاي منطقه اي منافع خود را در بي ثباتي، وابسته و ضعيف بودن کشورهاي بحران زده همسايه شان مي بينند و با تقويت بحران راه رسيدن به ثبات و توسعه را براي کشورهاي بحران زده دورتر و غير قابل دسترس مي سازند.
مهاجرت، بيکاري، فقر، فساد اداري، پايين بودن ظرفيت هاي انساني و اقتصادي، قوي بودن و تشديد شکاف هاي قومي، مذهبي و زباني، و... از مشترکات اين کشورها هستند که آنان را به کشورهاي شکننده و بحران زده بدل کرده است.
افغانستان در بسياري از اين تجربه ها با ديگر اعضاي گروه «به اضافه هفت» شريک است. از اقتصادي ناتوان، حکومت هاي ضعيف، همسايگان قدرتمند و قرار گرفتن در معرض بي توجهي جهاني قرار گرفته است. افغانستان در قياس با بعضي از اين کشورها وضعيت سخت تري را دارد.
پيام واضح اين کشورها براي جلب توجه کشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي جهاني، حکايت از وضعيت جدي آنها دارد. و برگزاري اجلاس اين گروه در افغانستان مي تواند توجه جهاني به وضع افغانستان را بيشتر کند. افغانستان مي تواند، سياست، برنامه و جايگاه خود را با استفاده از اين اجلاس در سطح جهان مجددا مطرح کند.

دیدگاه شما