صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا نام مزاری جاویدانه تاریخ گردید

-

شهيد مزاري مشکلات کشور را شناسايي کرد و براي حل آن طرح هاي انساني ارايه کرد. او از آغاز با طرح انحصاري قدرت و قومي سازي دولت مخالفت کرد و خواهان بازنگري کلي در ساختار، مبنا و ويژگي هاي دولت جديد گرديد.
شهيد مزاري مي دانست که گفتمان قوميت به عنوان گفتمان مسلط در ادبيات سياسي کشور مطرح مي باشد. اما با درک اين حقيقت که هيچ گفتماني خارج از قلمرو قدرت شکل نمي گيرد، تلاش هاي سياسي خود را بر ساختارها و بنيادهاي دولت و ساماندهي قدرت در افغانستان استوار نمود.
شرايط سياسي در عرصه داخلي و جهاني نيز براي اين تغيير بنيادي آماده بود. چهارده سال جنگ و شکل گيري مراکز متکثر قدرت سياسي بر محور احزاب و گروههاي قومي و مذهبي و موازنه نسبي قدرت گروههاي رقيب و متخاصم در بسيج منابع مورد نياز جنگ، بستر تشکيل يک نظام فراگير سياسي را فراهم کرده بود.
مهاجرت و دستيابي مردم به منابع اطلاعاتي و معلوماتي و آگاهي آنان از فرايندهاي سياسي منطقه و جهان و آشنايي آنان به علوم، فنون و حرفه هاي توليدي و صنعتي، تحول بزرگي را در حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي به وجود آورد و به خلق باورها و انگيزه هاي جديد سياسي در کشور کمک نمود.
در پرتو اين خودآگاهي دگرديسي و بازانديشي در زندگي اجتماعي، سامان سياسي و حتا باورها و برداشت هاي متصلبانه از دين ضرورت يافت و بذر تفکر «احياي هويت» و «اجراي عدالت» به منظور سامان دادن به مناسبات قدرت و ايجاد دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي و سياسي، در ذهن و ضمير اعضاي جامعه پاشيده شد. پيامد مهم اين دگرديسي جايگزين شدن يک اجتماع پويا و فعال در عرصه هاي فرهنگي و سياسي به جاي جامعه بيمار، منفعل و غير کنش گري بود که نابرابري ها و ناهمگوني ها در توزيع و تقسيم قدرت و امکانات را به عنوان «مشيت الهي» پذيرفته بود و بار سنگيني از مظلوميت ها و محروميت ها را نسل به نسل به دوش مي کشيد.
شرايط فوق تا حدودي بستر و زمينه يک تحول بزرگ و سامانمند را در قدرت سياسي دولت به وجود آورده بود؛ اما تجميع ابزارها، امکانات، خواست ها و فرصت ها و بهره گيري از آنها در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي انساني و ايجاد ظرفيت ها و توانايي هاي لازم براي استفاده از منابع مادي و معنوي، نيازمند هوش و درايت سياسي، مديريت کارآ، شجاعت، ايثار و از خودگذشتگي مي باشد که در وجود هر شخصي يافت نمي شود.
دراين شرايط اين مزاري بود که براي تثبيت هويت جمعي و تخريب نظام ناعادلانه و خلق رهيافت ها و سازه هاي نظري در ادبيات دولت سازي و شروع يک تجربه نوين در حيات سياسي و مناسبات اجتماعي، با تعهد، صداقت و شجاعت تمام، از فرصت هاي به وجود آمده بهره برد و امکانات و ابزارهاي موجود را در راستاي دسترسي به اهداف سياسي و تشکيل يک حکومت اسلامي مستقل و متکي بر اراده آزاد مردم مورد استفاده قرارداد.
درايت سياسي و مديريتي شهيد مزاري از آنجايي برجسته و آشکار مي شود که او از شکل گيري و سرعت پيشرونده روندهاي سياسي در سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي به گونه موثر بهره مي برد. او عليرغم مشکلات، نارسايي ها و کارشکني ها تسلط خود را بر اوضاع سياسي و فرايندهاي اجتماعي، نظامي و فرهنگي به اثبات رسانيد و با ارائه طرح هاي نوين و مبتني بر ارزش هاي ملي و جهاني، فرايند تغيير در سيماي سياسي افغانستان را تسهيل نمود. مزاري با گسيختن زنجير محکوميت مليت هاي ساکن در افغانستان و رخنه کردن در ديوار ضخيم و غير قابل عبور قدرت سياسي، تجربه نخستين رهبري کاريزماتيک را در تاريخ کشور رقم زد.
با زايش نخستين رهبري سياسي، تمامي اسطوره ها، مقدرات، باورهاي انتزاعي و پندارهاي بي سرانجام، درهم شکست و طلسم ترس مردم از هيولاي قدرت باطل شد. به عهده گرفتن اين مسووليت عظيم و دشوار بود که مزاري را در ساختار روح جمعي شأن و جايگاه والا بخشيد و افق تابناک انديشه هايش را در سپهر آبي افکار و عواطف جمعي مردم ماندگار کرد.

دیدگاه شما