صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت و خلأ استراتژی جامع امنیتی

-

قراين و شواهد نشان مي دهد که سال آينده سال سرنوشت ساز براي افغانستان به شمار مي آيد. البته سرنوشت ساز نه به اين معنا که در سال آينده يا گروه هاي هراس افگن باشکست قطعي مواجه مي شوند، يا پروسه صلح با مؤفقيت به سرانجام مي رسد و يا نظام فعلي دچار رخوت، فروپاشي و سقوط مي گردد؛ بلکه به اين معنا است که در سال آينده سرنوشت جنگ و صلح معلوم مي شود و شهروندان کشور تا حدودي دورنماي کشور را از لحاظ سياسي، امنيتي و اقتصادي تحليل کرده مي توانند.
اگرچه شرايط فعلي براي شهروندان کشور بسيار مأيوس کننده است؛ اما با آنهم براي اکثر مردم کشور اين مسأله که در سال اينده چه روي خواهد داد و افغانستان با چه سرنوشتي دچار خواهد شد، چندان روشن نيست. تا هنوزپيش بيني ها و داوري ها دراين زمينه اغلب بر حدس، گمان و شايعه استوار بوده است.
در سياست هاي حکومت در قبال هراس افگنان تغييرات ملموسي به وجود نيامده است. هنوز حکومت همان سياست هاي گذشته را در قبال طالبان تعقيب مي کند و هنوز در مبارزه با گروه طالبان جدي نيست، درحالي که هيچگونه نرمش و انعطافي از سوي اين گروه در برابر حکومت افغانستان مشاهده نگرديده است.
اين که در سال آينده گروه طالبان به شمول سايرگروه هاي هراس افگن از جمله داعش و شبکه حقاني بر طبل جنگ خواهند کوبيد و افغانستان را به عرصه جنگ مبدل خواهندکرد، شکي نيست. اين گروه ها همه ساله با تاکتيک هاي جديد وارد ميدان جنگ مي شوند و به گونه هاي مختلف حکومت را تحت فشار بيشتر قرار مي دهند. گاهي تلاش مي کنند اختلافات فرقه اي و قومي را در افغانستان دامن بزنند. گاه مي خواهند اعتماد و اميد مردم را نسبت به حکومت از بين ببرند. سال آينده ممکن است تاکتيک همه جانبه امنيتي، سياسي و اقتصادي را براي ضربه زدن به حکومت و زير سؤال بردن توانايي هاي آن در پيش بگيرند.
در سال گذشته طالبان با گروگان گيري و کشتن مسافران بيگناه هزاره، در مصاف با حکومت افغانستان قرار گرفتند. طالبان با اين گروگانگيري ها از يک طرف تلاش مي کردند تا اختلافات قومي و مذهبي را دوباره زنده کنند و از سوي ديگر حکومت را با مردمي طرف بسازند که طي پانزده سال گذشته بيشترين حمايت ها و خودگذري ها را در تحکيم پايه هاي سست و لرزان نظام از خود نشان داده است.
اکنون با قطع پايه هاي برق، پايتخت و چند ولايت ديگر را در فصل زمستان در سردي و تاريکي قرار داده اند. اين تاکتيک ممکن است در با آغاز سال جديد گسترده تر و جدي تر تعقيب گردد. اين بار طالبان و ساير هراس افگنان اقتصاد افغانستان را هدف قرار دهند، موضوعي که پيش از اين در رويکرد طالبان کمتر ديده مي شد. طالبان اين بار بزرگترين و اساسي ترين نيازمندي هاي مردم افغانستان را نشانه رفته است. قطع برق علاوه بر اين که رفاه و آسايش شهروندان را از بين مي برد، کارخانه هاي توليدي و صنعتي را به تعطيلي مي کشاند و قيمت ها را تا چند برابر افزايش مي دهد.
تا قبل از سال 2014 به نظر مي رسيد که طالبان حد اقل بر برخي از اصول و ارزش ها باورمند اند؛ اما در بيشتر از يک سال اخير عملکرد طالبان نشان مي دهد که اين گروه نيز همان رويکرد گروه هاي بيرحم تروريستي را تعقيب مي کند و به هيچ هنجار و ارزشي پايبندي ندارد.
طالبان با حکومت و نيروهاي امنيتي افغانستان طرف هستند، از اينرو نبايد جان، مال و آسايش مردم ملکي افغانستان را هدف قرار دهند. مختل کردن سيستم حمل و نقل، ناامن ساختن راهها و جاده ها، قطع برق و ساير اعمالي که ضرر و زيان مردم را در پي داشته باشند، تنها از گروه هايي انتظار مي رود که نه به منافع افغانستان و مردم و نه به پيشرفت و ترقي کشور باور دارند. اين جنگ همه جانبه و تمام عيار، روند صلح و رويکردهاي بين المللي، چشم انداز روشن تري از آينده کشور ترسيم خواهند کرد.  

دیدگاه شما