صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سال آینده سال تعیین سرنوشت جنگ در کشور

-

اگرچه روند صلح در يک ماه اخير سرعت و شتاب بيشتري يافته است؛ اما هراس و نگراني از تشديد جنگ در فصل بهار همچنان به قوت خود باقي است. در فصل زمستان همه ساله از ميزان خشونت ها و جنگ ها کاسته مي شود و اين فصل به طرفين فرصت مي دهد تا براي شروع جنگ در سال آينده پلان هاي دقيق تر و مؤثرتري طرح ريزي نمايند. مردم افغانستان در فصل زمستان آرامش قبل از توفان را تجربه مي کنند و مي دانند که با آمدن بهار آتش جنگ باردگر هستي بسياري را خاکستر خواهد کرد.
اکنون سؤال همه شهروندان اين است که دولت براي سال آينده چه تدابيري را اتخاذ کرده است؟ آيا نيروهاي امنيتي مي توانند در برابر چالش هاي امنيتي مقابله کرده و از امنيت مناطق و شهروندان دفاع نمايند؟ امسال بدترين سال از نگاه امنيتي و اقتصادي براي افغانستان بود. سالي که نه تنها مردم که حکومت نيز در بي سرنوشتي و بي سروساماني مطلق به سر مي برد. هيچ راهبرد مؤثر جنگي وجود نداشت. نيروهاي امنيتي به شکل مطلوب با همديگر همکاري و هماهنگي نداشتند. عناصر وابسته به شبکه هاي تروريستي در نهادهاي دولتي به صورت وسيع فعاليت داشت. جنگ به شکل درست مديريت نمي شد و و ضوح و شفافيت در تفکيک و ظايف و صلاحيت هاي مقامات و نهادهاي امنيتي به مشاهده نمي رسيد.
در بخش اوپراتيفي و استخباراتي بسيار ضعيف ظاهر شديم. واقعيت هاي ناامني به صورت طبيعي مشکلات شغلي و اقتصادي را در پي آورد. پروژه هاي توليدي و زيربنايي به تعطيلي انجاميد، سرمايه ها به گونه هاي مختلف از کشور خارج شد و بسياري از مردم شغل خود را از دست دادند. در يک ماه اخير از يک طرف اجلاس چهارجانبه صلح کارهاي مقدماتي صلح را به پيش مي برند و از سوي ديگر خشونت همزمان به آن افزايش پيدا کرده است. اين مسأله نشان مي دهد که شورشيان به اين آساني از جنگ و خشونت دست نمي کشند و ما بايد زمان طولاني تري را براي تأمين صلح و امنيت در افغانستان انتظار بکشيم.
بنابراين آغاز سال براي مردم افغانستان از اين نظر اهميت فوق العاده دارد. مردم بايد باور داشته باشند که نيروهاي امنيتي از قدرت دفاعي و تهاجمي خوبي برخوردارند و بايد بدانند که حکومت در مديريت جنگ مانند گذشته عمل نمي کنند و بايد يقين داشته باشند که حکومت در مبارزه با هراس افگنان و شورشيان عزم و اراده جدي دارد. اگر حکومت و بخصوص نيروهاي امنيتي رويدادهاي امنيتي امسال را بادقت مورد ارزيابي قرار دهند و از اشتباهات گذشته درس بگيرند و از امکانات جديد هوايي، زرهي و حمايت نيروهاي بين المللي در بخش هاي هوايي و اوپراتيفي به درستي سود ببرند؛ بسياري از مشکلات امنيتي حل خواهد شد. سال آينده گروه داعش در کنار ساير هراس افگنان در جبهات جنگ اعلام وجود خواهد کرد. اين گروه با توجه به شدت گرفتن رقابت هاي منطقه اي و تمرکز جامعه جهاني و کشورهاي منطقه به حل مسأله سوريه و عراق، ممکن است تمايل بيشتري به سوي جغرافياي ناامن افغانستان پيدا کند. به اين خاطر سال آينده نيروهاي امنيتي بايد در چند جبهه بجنگند. از طرف ديگر سال آينده داعش و گروه طالبان تمامي قدرت و توان خود را به کار خواهند برد تا حکومت افغانستان را با چالش هاي بزرگ امنيتي روبرو سازند؛ اما اگر حکومت در سال آينده بتواند از يک سو قدرت تهاجمي و دفاعي خود را در برابر هراس افگنان تقويت کند و از سوي ديگر از راه هاي ديپلماسي زمينه اي همکاري هاي منطقه اي و بين المللي را براي امنيت افغانستان فراهم سازد، بر بسياري از مشکلات امنيتي در افغانستان فايق خواهد آمد. سال آينده را مي توان سال تعيين سرنوشت جنگ در افغانستان به شمار آورد. در اين سال دورنماي جنگ و صلح در کشور مشخص خواهد شد و نيز توانايي ها و ناتواني هاي حکومت و مخالفان مسلح براي ادامه جنگ آشکار خواهند شد. حکومت بايد ضعف ها و نابساماني هاي سال گذشته را در سال آينده جبران کند و به شورشيان فرصت حمله و فعاليت هاي آزاد در مناطق را ندهد.  

دیدگاه شما