صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

-

بحث آزادی بیان و رسانه یکی از بحث های مهم و بنیادی در افغانستان به شمار می رود. کشوری که قرن ها در سایه حاکمیت استبدادی به سر برده و ساکنان آن از کاروان . . .

-

روز 28 میزان روز سرنوشت ساز و مهم برای مردم افغانستان است. تنها چهار روز دیگر تا زمان انتخابات باقی مانده است. . .

-

آن ها با اراده نیرومند صخره کوه را شکافتند. در دل کوه مجسمه های بزرگ بودا را حک و باور شان را به بودا نقش دیوار کردند.  بیش از هزار سال به این کار ادامه دادند و بیش . . .