صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت و پیش بینی نقاط آسیب پذیر

-

گزارش های حاکی از ترک خوردن کوهی در مرکز ولایت بامیان گزارش شده و گفته می شود بیش از پنجاه خانواده از ترس رانش زمین از خانه های خود آواره شده اند. پس از اینکه هیات حکومت محلی و تیم های کارشناسی ترک خوردگی و احتمال رانش کوه را در این منطقه قوی و جدی ارزیابی کردند، ساکنان قریه سرخ جوی این ولایت از خانه های شان متواری و در حال حاضر در خیمه ها و با کمک های اولویه ولایت و دیگر موسسات و نهادهای حقوق بشری شب و روز می گذرانند. رانش کوه یک پدیده طبیعی است؛ اما این پدیده در افغانستان با فاجعه وهمناک و مرگبار "ارگو" پیوند خورده است. اکنون هرباری خبری از رانش کوه در منطقه ای به نشر می رسد، مو بر اندام آدم راست کرده و فاجعه ای انسانی تازه و مرگ غریبانه ده ها و صدها بی گناه در ذهن ما تداعی می شود. هنوز هم قربانیان رانش کوه در بدخشان از زیر آوارها بیرون آورده  نشده و به بیجا شدگان این رویداد طبیعی خانه و کاشانه ای فراهم نشده است.

تشخیص خطر رانش کوه در بامیان و انتقال باشندگان قریه سرخ اب به مکان های دیگر، کاری خوب و قابل ستایش است. با توجه به رویداد های پیهم رانش کوه در تخار و بدخشان، اکنون ترس از وقوع این رویداد در سایر نقاط آسیب پذیر کشور را بیشتر کرده است. ممکن است این کوه در ولایت بامیان نیز هردم فرو بریزد و قریه های دامنه خود را ببلعد. انتقال باشندگان این قریه به مناطق امن کار هوشمندانه ای بوده است. اکنون اگر رانش کوه در این منطقه صورت بگیرد نیز احتمال تلفات انسانی آن به صفر رسیده و ترس از بروز فجایع انسانی در ان وجود ندارد. اگر در مورد رویداد الگو، ساحات و نقاط اسیب پذیر و ترک خورده کوه پیش از پیش شناسایی می شد و ساکنان قریه آب باریک به مکان های امن منتقل می شدند، اکنون شاهد این تراژدی و فاجعه انسانی نبودیم.

وقوع پیهم رانش کوه در یک سال گذشته و بروز نشانه های ترک خوردگی کوه و تپه در نقاط مختلف کشور نشان از وقوع تحولات جیولوجیکی در منطقه دارد. به احتمال زیاد تحولاتی در سطح و عمق زمین افغانستان در حال وقوع است و رانش و ترک خوردگی کوه به عنوان نشانه ها و اثرات بیرونی آن در سطح زمین مشاهده می گردد. وگرنه رانش کوه از رویداد های بسیار نادر طبیعی است و وقوع آن در دنیا بسیار کم است. چندین رویداد پیهم رانش و ترک خوردگی کوه و تپه در نقاط مختلف افغانستان امر عادی نیست. دولت افغانستان باید با مطالعات جیولوجیکی دقیق، این تحولات را شناسایی کرده و مردم را از نقاط آسیب پذیر و خطرناک بدور بسازند. در افغانستان بیشتر خانه ها در دامنه کوه ها و تپه ها ساخته شده و از این رو بیشتر آسیب پذیر می باشد. اگر دولت افغانستان خود دانش، نیرو و امکانات کافی برای مطالعات جیولوجیکی را در اختیار ندارد، باید از دانش و تیم های مطالعاتی تخصصی خارجی استفاده کند. باید تمام نقاط اسیب پذیر و ساحات احتمالی وقوع این رویداد را تشخیص کرده و مردم را از مناطق تحت خطر بدور بسازند.

دیدگاه شما