صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گذار به دموکراسی و چالش های آن

-

اعلام موجودیت یک نهاد جدید متشکل از احزاب و جریان های سیاسی مختلف در کشور نشان دهنده تلاش برای نهادینه شدن گام بگام ارزشهای دمکراتیک مبتنی بر تفاهم مدارا و هم پذیری در جامعه ما است. پیش از این احزاب سیاسی توانایی همکاری را کمتر داشتند و نه تنها که تعامل دمکراتیک میان جریان های سیاسی را شاهد نبوده ایم بلکه در موارد بسیار احزاب سیاسی در کشور به سمت برخورد های سخت پیش رفته اند. بنا بر این تشکیل شورای هماهنگی احزاب سیاسی تجربه است در جهت تقویت و افزایش این نوع تعاملات و همکاری ها در سطح احزاب و جریان های تاثیر گذار در کشور.

مهم ترین تهدید علیه دموکراسی نوپا در افغانستان بنیاد گرایی سیاسی است. البته نباید از نظر دور داشت که هر انسانی به یک معنا بنیاد گرا است به این تعبیر که هر انسان صاحب اندیشه و فکری دارای یک سری اصول و باور های بنیادین در زندگی خویش است که شالوده نظام فکری اش بر بنیاد آن اصول و بنیاد ها بنیان گذاشته می شود.

این معنا از بنیاد گرایی که منظور داشتن باور ها و اصول بنادین در ساحت اندیشه و فکر انسانی است هرگز مذموم نیست. زیرا انسان متفکر و صاحب اندیشه ناگذیر از آن است که یک سری اصول و مبانی را در اعتقادات و اندیشه های اش پذیرفته باشد. اما بنیاد گرایی اگر به این معنا باشد که باید همگان اندیشه ها و اصولی را که یک فرد یا یک جریان سیاسی اجتماعی خاص از آن پیروی می کند و آنها را باور دارد حتما پیروی کنند این خطر ناکترین پدیده ای است که جامعه انسانی می تواند گرفتار آن باشد.

دموکراسی به معنای پذیرش همدیگر و احترام به آرای اکثریت است که در واقع این اکثریت هم از طریق یک نوع تفاهم و تعامل در یک روند دمکراتیک میان احزاب و جریان های سیاسی تاثیر گذار بوجود می آید. پذیرش همدیگر و تعامل به این معنا است که اگر خلاف باور و عقیده یک جریان سیاسی یا آرزو ها و خواسته های این گروه تصمیمات توسط گروه اکثریت اتخاذ می شود باید پذیرفته شود.

ولی اگر در مقابل این فکر، بر خواسته های گروهی علی رغم مخالفت اکثریت جامعه پا فشاری شود و برخی حلقات سیاسی حاضر باشند همه چیز را قربانی خواسته های گروهی و تباری خود نمایند دیگر از دموکراسی در کشور خبری نخواهد بود.

در حالیکه ما انتخابات مهم ریاست جمهوری را در پیش داریم و این تفاهمی که میان احزاب مختلف شکل گرفته می تواند بسیار از چالش ها و کشمکش های گذشته انتخاباتی را کم تر سازد. همگان شاهد بوده ایم که در انتخابات های گذشته مشکلات عدیده ای پس از انتخابات بوجود آمده است. طبیعتا انتظار آن است که در یک نظام دمکراتیک نتایج انتخابات برگذارشده به هر ترتیبی که باشد باید مورد پذیرش بازنده یا برنده انتخابات قرار گیرد.

از این رو به نظر می رسد می شود با ایجاد تشکل ها و نهاد های تاثیر گذار در جامعه برای تثبیت اصول دموکراسی کار و تلاش نمود؛ زیرا با عبور از دموکراسی و نظام کثرت گرای کنونی معلوم است که فضا برای بازگشت افراط گرایی و بنیاد گرایی مذهبی و سیاسی باز خواهد شد.

به باور نگارنده در میان تمامی اقوام و گروه های سیاسی کشور چهره ها و جریان های که همچنان معتقد به پایبندی به اصول این نظام دمکراتیک در کشور است زیاد است. بایسته است دلسوزان به کشور و جامعه بویژه آنانکه بیشتر تاثیر گذار اند برای نهادینه سازی ارزش های دموکراسی در کشر تلاش کنند.

دیدگاه شما