صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از خبرنگاران خارجی بدون جواز، به نفع طالبان فعالیت می‌کنند

شماری از خبرنگاران خارجی بدون جواز،  به نفع طالبان فعالیت می‌کنند

مقامهای دولتی میگویند که شماری از خبرنگاران خارجی بدون جواز در کشور به نفع گروه طالبان فعالیت میکنند.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که در جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانهها مطرح شده است که  شماری از خبرنگاران خارجی بدون جواز قانونی در افغانستان به نفع گروه طالبان فعالیت دارند.
در این جلسه که روز سهشنبه 19 اسد برگزار شده؛ رئیس کمیته در این مورد به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده تا مطابق احکام قانون اجراآت جدی کند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته مشترک، در این جلسه همچنین گفته که در شرایط حاضر وضعیت تهدید آزادی بیان از جانب گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی به اوج خود رسیده است و این میطلبد که علاوه بر حکومت افغانستان تمام رسانه ها و نهادهای مدنی و مردم افغانستان با تمام توان در دفاع از آزادی بیان و حفظ ارزشهای مدنی در کشور تلاش و کوشش جدی کنند.
در این جلسه؛ فدراسیون ژورنالیستان و رسانههای افغانستان نیز موضوع تهدید خبرنگاران در مناطق تحت کنترل طالبان و ضرورت انتقال آنان را به جا های امن مطرح کرد. سرانجام در زمینه چگونگی تأمین امنیت خبرنگاران در معرض تهدید مخصوصا خبرنگارانی مناطق تحت کنترل طالبان و چگونگی انتقال و کمک به آنان در مناطق امن، تصمیم لازم اتخاذ شد و به نهاد های مسئول هدایات لازم داده شد.
به نقل از خبرنامه؛ همچنین فیصله شد که گزارشات نهادهای یاد شده در مورد تهدید و اذیت خبرنگاران مخصوصا در مناطق تحت کنترل طالبان، پس از تنظیم و توحید با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در میان گذاشته شود.
برای رسیدگی به موقع به خبرنگاران نیازمند و تحت تهدید، موضوع ثبت و نهای سازی جواز و اساسنامه صندوق حمایت از خبرنگاران در جلسه مطرح شد. پس از ارائه نظرات و گزارشات مربوطه، فیصله  شد که مطابق رویه گذشته، وزارت اطلاعات و فرهنگ باید موضوع ثبت و نهای سازی جواز و اساسنامه صندوق را به صورت جدی و عاجل اجرا نماید.
در جلسه امروز کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، موضوع بازداشت چهارتن از خبرنگارانی که اخیرا در ولایت قندهار به اتهام همدستی با تروریستان بازداشت شده اند، به بررسی گرفته شد. در این خصوص فیصله شد که پرونده این خبرنگاران متهم هرچه زودتر از طریق نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد پیگیری قرار گیرد.