صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ اسد ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره احصاییه: ارزش صادرات خدمات در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۷.۳ درصد افزایش یافته است

اداره احصاییه:  ارزش صادرات خدمات در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۷.۳ درصد افزایش یافته است

اداره ملی احصائیه و معلومات اعلام کرده است که صادرات خدمات در سال مالی ۱۳۹۹ با مقایسه به سال مالی ۱۳۹۸ به میزان ۷.۳ درصد افزایش یافته است.
این اداره روز سهشنبه، 19 اسد با انتشار خبرنامهای گفته است که ارزش صادرات خدمات در سال مالی ۱۳۹۹، حدود ۶۹۹ میلیون و ۵۷۱ هزار دالر امریکایی بوده است.
خبرنامه افزوده که ارزش مجموعی صادرات خدمات در سال 1398، ۶۵۲ میلیون ۹۵۴ هزار دالر بوده که در سال 1399، بیشتر از ۴۶ میلیون و ۶۱۷ هزار دالر افزایش داشته است. در خبرنامه آمده است که در این سال مالی، خدمات کسب و کار با ۳۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار دالر و خدمات اجناس دولتی که در جای دیگر ثبت نباشند، با ۱۰۲ میلیون و ۱۲۳ هزار دالر بیشترین ارزش را در صادرات خدمات داشتهاند.
همچنین به تعقیب آن، خدمات ترانسپورتی، ساخت و ساز، سفر و خدمات معلوماتی، ارتباطات و کمپیوتری نیز ارزش قابل توجهی در صادرات خدمات کشور دارند.
به نقل از خبرنامه، سکتور خدمات شامل شاخههای فعالیت اقتصادی ماننـد ترانسـپورت و مخابرات، هوتلها و رسـتورانتها، بانکهـا، بیمه، راهنمای معاملات، مالکیت منازل مسکونی، اداره عامه و دفاع، موسسههای غیر دولتی، خدمات حرفوی و شخصی بهشمول کمکهای داخلی، تعلیم و تربیـت، مواظبتهای صحی، گاراچهــا، ترمیمات و سایر خدمات میباشد.
اداره ملی احصائیه و معلومات، ارقام صادرات خدمات را به تفکیک نوع خدمات صادر شده، ارزش خدمات و برخی از شاخصهای دیگر از د افغانستان بانک دریافت کرده و آن را توحید، تحلیل و طی سالنامه احصائیوی ۱۳۹۹ به نشر رسانیده است.
با تشدید درگیریها و اوضاع بد امنیتی در کشور احتمال بر آن است که رقم صادرات خدمات در سال روان ۱۴۰۰ خورشیدی کاهش یابد. در همین حال، براساس برخی گزارشها از وزارت صنعت و تجارت، میزان صادرات افغانستان به کشورهای مختلف منطقه و جهان در شش ماه اول سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی حدود سی درصد افزایش یافته است.