صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامۀ پرداخت معاش کارمندان دولت از طریق سیستم دیجیتال گشایش یافت

برنامۀ پرداخت معاش کارمندان دولت از طریق سیستم دیجیتال گشایش یافت

رئیس جمهور در مراسم گشایش برنامۀ پرداخت معاش کارمندان دولت از طریق سیستم دیجیتال، گفت که با تطبیق این سیستم، شفافیت در پرداخت معاشات تامین و معاشات، در فرصت اندک پرداخت می شود.
سیستم پرداخت دیجیتالی معاشات کارمندان دولت، دیروز طی محفلی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، افتتاح گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این نشست گفت کارمندان دولت نگران بودند که معاش های شان به وقت پرداخت نمی شود؛ اما با افتتاح این سیستم معاشات آنها به وقت پرداخت خواهد شد.
وی افزود: «نیروهای امنیتی و دفاعی بارها حین گرفتن معاش شهید شدند، شعبات بانک ها در قل اردو و لواها وجود ندارد و نمی توانستند معاش شان را به خانواده های شان انتقال بدهند؛ اما با این سیستم در زمان اندک می توانند در هر نقطه ای که خواسته باشند، پول را دریافت و انتقال دهند.»
او گفت که از تمام کارکنان دولت، یک سند رسمی گرفته شود تا وارثین شان را انتخاب کنند و در آینده مشکلی ایجاد نشود. وی افزود که با تطبیق این سیستم، شفافیت در پرداخت معاشات تامین و معاشات در فرصت اندک پرداخت می شود.
غنی همچنان گفت که با این سیستم، دیگر هیچ اداره نمی تواند تشکیلات معاشاتی را که برای کارمندانش می دهد پنهان نمایند.
وی افزود: «با این سیستم، تعداد کارکنان دولت مشخص و ابهامات در پرداخت معاشات رفع می گردد و پس از این، پرداخت معاشات به صورت سلیقوی ممکن نخواهد بود.»
نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برنامۀ یادشده را گام مهم در زیرساخت انکشاف دیجیتالی کشور یاد کرد و گفت که پس از این، کارمندان خیالی در تشکیل حکومت وجود نخواهد داشت.
وی همچنان ایجاد این سیستم را برای مبارزه با فساد موثر یاد کرد و گفت که رهبری این سیستم را وزارت مالیه بر عهده دارد و معاش کارکنان دولت، از طریق بانک مرکزی اجرا خواهد شد.
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه گفت که با استفاده از این سیستم، کارکنان ملکی در سطح کشور مشخص می شود و اشتباهاتی که در گذشته در بخش پرداخت معاشات وجود داشت حذف می شود.
اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، ایجاد سیستم یادشده را یک خدمت بزرگ به همه کارمندان دولت یاد کرد و گفت که تاکنون برای سه هزار تن از کارمندان، کارت مخصوص این سیستم توزیع شده و تا دو ماه آینده، برای تمام کارکنان دولت، این چنین کارت ها توزیع خواهد شد.