صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: برای نخستین بار، پروسه قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

وزارت مالیه:  برای نخستین بار، پروسه قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که برای نخستین بار روند قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شده است.
این وزارت روز سهشنبه 17 حمل با نشر خبرنامهای نوشته است که این اقدام بر اساس هدایت رئیس جمهور و تعهدات حکومت به سازمان جهانی گمرکات و سازمان جهانی تجارت مبنی بر الکترونیکی کردن ادارات دولتی انجام شده است.
وزارت مالیه میگوید که این سیستم که قبلاً به صورت کتبی طی مراحل میشد، شامل دوازده مرحله بود و مدت بیشتر از ۲ روز را دربر میگرفت که بعد از الکترونیکی شدن آن تمام پروسه به هفت مرحله و چند ساعت کاهش یافته است.
در خبرنامه نوشته است که کارمندان قیمت گذاری میتوانند با استفاده از این سیستم تنها با یک کلیک هر مرحله را به شکل سیستمی بررسی کرده و پروسه قیمت گذاری را طی مراحل کنند.
وزارت مالیه در خبرنامهاش نوشته است که این سیستم سهولت دسترسی تجار ملی را به سیستم اسیکودا جهت ثبت قیمت اموال وارداتی از هر نقطه افغانستان فراهم کرده است. این وزارت اما نگفته است که الکترونیکی سازی روند گمرکات، چقدر میتواند در جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل عواید موثر باشد.
پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور گفته بود که حدود 50 درصد عوایدی که از گمرکات به دست میاید، حیف و میل میشود.