صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح هنوز زود است

عبدالله: سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح هنوز زود است

عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحهی ملی میگوید که سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح پیش از وقت است و هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفته نشده است.
رئیس شورای عالی مصالحهی ملی این سخن را روز دوشنبه 16 حمل، با اعضای کمیتهی دادخواهی زنان افغانستان در کابل اظهار کرد.
اعضای کمیتهی دادخواهی زنان افغانستان با اشاره به اهمیت نقش زنان در نشستهای مرتبط به صلح، خواستار سهم 30 درصدی زنان در نشست صلح استانبول شدند.
آنان افزودند که از آدرس زنان باید کسانی در نشستهای صلح اشتراک کنند که بتوانند از تمامی زنان افغانستان به خوبی نمایندگی کنند.
اشتراک کنندگان این نشست همچنان نگرانیهای شان را از هر نوع معاملهای در مورد حقوق و دستاوردهای زنان با رئیس شورای عالی مصالحهی ملی در میان گذاشتند. آنان گفتند که در حکومت پسا صلح، زنان نباید محکوم به عقبگرد شوند.
عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحهی ملی از اشتراک عادلانه و معنادار زنان در نشست استانبول صحبت کرد و افزود که علاوه بر اعضای اصلی نشست، نمایندگانی از زنان و جامعهی مدنی به عنوان اعضای جانبی نشست حضور خواهند داشت.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی با اشاره به طرحهای پیشنهادی برای صلح گفت که کار روی توحید دیدگاهها در جریان است و قرار است کمیتهی رهبری شورای عالی مصالحهی ملی روی چند اصل بنیادی برای نشست استانبول کار کند که در آن مشارکت عادلانه و معنادار همه طرف محفوظ خواهد بود.
حکومت تصمیم دارد با یک طرح جامع که متشکل از نظر مردم، فعالان جامعه مدنی و سیاسیون کشور است در این نشست شرکت کند. برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از مواد این طرح است.
هر چند زمان برگزاری نشست استانبول به صورت رسمی اعلام نشده است اما شماری از رسانهها گزارش دادهاند که این نشست 27 حمل سال جاری برگزار خواهد شد.