صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها معلول افغان در اعتراض به ‹تبعیض و پایمال شدن حق‌شان› تظاهرات کردند

ده‌ها معلول افغان در اعتراض  به ‹تبعیض و پایمال شدن حق‌شان› تظاهرات کردند

دهها معلول افغان در شهر کابل در اعتراض به تبعیض و پایمال شدن حقوق قانونیشان تظاهرات کردند.
بشیر دیره، معاون ‹شورای معلولین و وارثین شهدای› روز دوشنبه در یک گردهمایی اعتراضی در کابل گفت که در اعتراض به مشکلاتشان از چهار ماه به این سو خیمه تحصن برپا کردند و با نهادهای مختلف دولتی دیدار و گفتگو داشتند اما همچنان مشکلاتشان پا برجاست.
به گفته او، مطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین، باید سه درصد کارمندان ادارات دولتی معلولان باشند اما این ماده هنوز اجرایی نشده و همچنین پنجاه درصد معلولان از سه سال به این سو حقوق ماهانهشان را به دست نیاوردند. حقوق ماهانه هر معلول در ماه حدود پنج هزار افغانی است.
او میگوید معلولان از برخورد تبعیض آمیز نیز شاکی اند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی خواهان عملی شدن دهها تفاهمنامهای هستند که برای سهولت در امور آنها با ادارات دولتی امضا شده است.
آقای دیره افزود که پس از اعتراضات طولانی سرانجام مجبور شدند، امروز دست به تظاهرات بزنند و با تجمع در چهارراهی عبدالحق، دروازههای ارگ ریاست جمهوری را ببندند. او تاکید دارد که اگر به مشکلات آنها رسیدگی نشود همچنان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد، اعتصاب غذایی خواهند کرد و به سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد.
حمیدالله فاروقی، سرپرست وزرات امور شهدا و معلولین نیز در دیداری که چهار روز پیش از خیمه تحصن این معترضان داشت بر همکاری و هماهنگی بیشتر برای حل مشکلات آنها تاکید کرده بود ضیاء الحق فضلی، سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین اما میگوید تاکنون در همکاری با ادارات دولتی موفق شدند ۹ هزار معلول را در ادارات دولتی استخدام کنند.
به گفته وی، سه درصد کارمندان دولتی دوازده و نیم هزار نفر میشود و آنها امیدوارند شمار باقیمانده نیز به زودی در ادارات دولتی استخدام شوند.
او همچنین از وعده رئیس جمهوری برای توزیع سیزده هزار نمره رهایشی برای معلولان یاد کرد و گفت صدها بورسیه تحصیلی نیز برای آنها در این نهاد وجود دارد.
آقای فضلی افزود که پرداخت حقوق و امتیازات آن دسته از معلولانی که اسنادشان از سوی کمیسیون تعیین شده، تایید شده سر از پانزدهم حمل آغاز شده اما برای کسانی که اسنادشان رد شده، کاری از دست آنها نیز برنمیآید.
او همچنین گفت که شماری از معلولان در این اواخر به دنبال تطبیق برنامه میثاق امنیتی غرفهها و کراچیهای دست فروشیشان را از دست دادند که وزارت امور شهدا و معلولین در تلاش است در همکاری با شهرداری کابل این مشکل را حل کنند.
سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین میگوید ایجاد وزارت مستقل امور شهدا و معلولین، نشان دهنده تعهد حکومت برای رسیدگی به معلولان و ورثه شهدا است.
حمیدالله فاروقی، سرپرست وزرات امور شهدا و معلولین نیز در دیداری که چهار روز پیش از خیمه تحصن این معترضان داشت بر همکاری و هماهنگی بیشتر برای حل مشکلات آنها تاکید کرده بود. او از برگزاری جلسه اختصاصی کابینه برای حل مشکلات این افراد در آینده نزدیک خبر داده و از آنها خواسته بود که به دلیل مشکلات امنیتی و شرایط نامناسب، خیمهشان را بردارند.
آقای فاروقی نیز وعده سپرده بود که به مشکلات و خواست معلولان معترض رسیدگی خواهد شد.
به اساس سروی بنیاد آسیا بیش از ۱۳ درصد جمعیت افغانستان حدود ۴.۵ میلیون نفر افراد دارای معلولیت هستند .