صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استاد دانش: قانون اساسی و انتخابات دو اصل اساسی برای صلح پایدار است

استاد دانش:  قانون اساسی و انتخابات دو اصل اساسی برای صلح پایدار است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که حفظ قانون اساسی و انتخابات دو اصل اساسی برای رسیدن به صلح پایدار است.
معاون رئیس جمهور که در مراسم معرفی آقای ذبیحالله کلیم سرپرست لوی سارنوالی کشور صحبت میکرد گفت:« حفظ قانون اساسی برای جلوگیری از انقطاع نظام، حفظ انتخابی بودن نظام و انتخابی بودن کارگزاران درجه یک و مشارکت عادلانه همه جوانب، از محورهای اصلی طرح دولت افغانستان برای پروسه صلح است.»
معاون رئیس جمهور در این مراسم تاکید کرد که عادلانه بودن و پایدار بودن باید بهعنوان دو اصل اساسی در پروسه صلح کشور در نظر گرفته شود.
معاون رئیس جمهور گفت که مشروعیت جنگ و صلح در افغانستان به اصل عدالت بستگی دارد و صلحی که عادلانه نباشد سرانجام باعث دوام منازعه به یک شکل دیگر خواهد شد.
استاد دانش اما تاکید کرد که تعدیل قانون اساسی افغانستان مطابق مقتضیات اکنون براساس میکانیزم قانونی، یک ضرورت اساسی است.
معاون رئیس جمهور علاوه کرد که در عین حال حکومت فعلی به رهبری رئیس جمهور غنی برای انتخابات سرتاسری و شفاف و زود هنگام زیر نظر مستقیم جامعه بینالمللی و بدون مداخله حکومت در برگزاری آن، آمادگی دارد.
معاون رئیس جمهور آقای ذبیح الله کلیم را بهعنوان سرپرست اداره لوی سارنوالی را معرفی کرد.
استاد دانش در عین حالیکه از کارکرد ها و اصلاحات فرید حمیدی لوی سارنوال پیشین کشور در اداره لوی سارنوالی تقدیر کرد، به سرپرست جدید این اداره هدایت داد تا بر ادامه اصلاحات، تامین شفافیت، ظرفیتسازی در اداره لوی سارنوالی و حفظ استقلال اجرایی اداره لوی سارنوالی در انسجام و هماهنگی با کادرهای مسلکی این اداره، تلاش جدی نماید.
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور به تاریخ 11 حوت از سمتاش استعفا داد و طی روزهای اخیر مقامهای متعددی از ادارههای مختلف دولتی یکی پی دیگری استعفا داده و رئیس جمهور هم یکی پی دیگر منظور کرده است. در آخرین مورد قاسم وفاییزاده از سمت ریاست اداره هوانوردی ملکی استعفا داده است.