صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات- تورغندی برای دومین روز از سوی معترضان مسدود شد

شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات- تورغندی برای دومین روز  از سوی معترضان مسدود شد

برای دومین روز پی هم، مالکان متضرر رویداد آتشسوزی گمرک اسلام قلعه، به دلیل عدم جبران خساره از سوی حکومت، شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را به روی موترهای باربری و ترانزیت بسته اند.
روز گذشته مالکان موترهای باربری که موترهای شان را در رویداد آتشسوزی گمرک اسلام قلعه از دست داده بودند، به دلیل عدم پرداخت غرامت از سوی حکومت، دست به تظاهرات زدند و شاهراه هرات-اسلام قلعه و هرات-تورغندی را بستند. مالکان موترهای باربری با انتقاد ازبی توجهی حکومت نسبت عدم جبران خساره، می گویندکه ۵۰ روز از رویداد آتشسوزی می گذرد؛ اما تاکنون یک افغانی از سوی حکومت برای مالکانی که موترهای شان را در رویداد آتشسوزی گمرک از دست داده اند، پرداخت نشده است.
این متضرران هشدار میدهند تا هنگامیکه رییس جمهور برای شان غرامت نپردازد، این شاهراه ها را بازنخواهند کرد. محمد راتب یک تن از مالکان موترهای باربری است که موترش در رویداد آتشسوزی گمرک اسلام قلعه هرات از بین رفته است.
او به پژواک گفت: “توان یک هزار افغانی به خدا و قرآن ندارم،  گوش ما به طرف تلویزیون است که رییس جمهور می گوید که ما حالی خسارت مردم را پرداخت میکنیم؛ اما تا که پاسخ ندهد، ما راه را ایله نمیدهیم.”
محمد حسن یکی دیگر از مالکان معترض به پژواک گفت: “۵۰ روز است که من از آرد فروشی قرض میکنم، از روغن فروشی قرض میکنم، از برنج فروشی قرض می کنم، به والله قسم که دیگر ندارم، تا پول مرا رییس جمهور ندهد، من این سرک را باز نميکنم.”
محمد الله یکی دیگر از متضررین رویداد آتشسوزی گمرک اسلام قلعه گفت: “جناب رییس جمهور یک امضای تو بکار است، تو را به خدا قسم غم ملت را بخور،  تا خساره ما داده نشود، جای ما داخل همین سرک است، دیگر جای نداریم برویم.” گلاب یکی از مالکان خساره دیده آتشسوزی گمرک اسلام قلعه است که موتر باربری اش را با شراکت پنج فرد به ارزش ۴۷ هزار دالر امریکایی خریداری کرده بودند؛ اما موترش از بین رفته است.
وی به پژواک گفت: “پنج نفر در این موتر شریک هستیم که اعضای خانواده این پنج نفر، حدود ۷۰ نفر است که از همین موتر نان میخوردند، در آتشسوزی گمرک بسوخت و زندگی خود را از دست دادیم.”
بصیر آرین، نماینده متضرران آتشسوزی گمرک اسلام قلعه هرات، با انتقاد از بی توجهی حکومت نسبت به متضرران رویداد گمرک اسلام قلعه گفت تا زمانی که رییس جمهور کشور، برای مالکان موترها غرامت پرداخت نکند، به اعتراضشان ادامه میدهند و شاهراه های هرات–اسلامقلعه و هرات–تورغندی به روی رفت و آمد مسدود خواهد بود. او افزود: “۵۰ روز پیش در نتیجه فساد سیستماتیک و مافیایی گمرک اسلام قلعه، زندگی هزاران فامیل برباد شد، مردمی که این جا میبنید، از شدت فقر به کف خیابان آمدند، ۱۲۵۴ موتر در این جهنم سوخته در نتیجه فساد کارمندان گمرک، تعهد سپردند که ما هیاتی میفرستیم که بررسی همه جانبه بکند و بعد جبران خسارت میکنیم، ۳۰ روز از تکمیل گزارش هیات گذشته؛ اما تاکنون یک روپیه هم کمک نکرده است.” در همین حال سید عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که میزان خسارات و دلایل رویداد آتشسوزی گمرک اسلام قلعه از سوی هیات حکومت مرکزی بررسی و گزارش آن، به رییس جمهور فرستاده شده و رسیدگی می گردد.
والی هرات از معترضان خواست که با مسدود ساختن شاهراه ها، مردم را متضرر نسازند.
در آتشسوزی گمرک اسلام قلعه هرات، بیش از یکهزار موتر مواد نفتی و اموال تجارتی، طعمه آتش شدند.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری این ولایت، میزان خسارت وارده به بخش تجارتی هرات را بیش از ۵۰ میلیون دالر تخمین کرده است.