صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی مصالحه ملی: تا کنون 25 طرح صلح از آدرس احزاب سیاسی به شورای عالی مصالحه ملی رسیده است

شورای عالی مصالحه ملی:  تا کنون 25 طرح صلح از آدرس احزاب سیاسی  به شورای عالی مصالحه ملی رسیده است

شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تا کنون 25 حزب سیاسی و اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، طرحها و دیدگاههای شان را برای صلح، به این کمیته فرستادهاند که شامل 30 طرح میشود.
شورای عالی مصالحه ملی یک شنبه 15 حمل با نشر خبرنامهای گفته است جلسه ای کمیته رهبری این شورا به ریاست یونس قانونی برای بررسی و توحید طرح های سیاسی احزاب سیاسی برگزار شد.
در خبرنامه آمده است که این شورا در تلاش است نظریات احزاب سیاسی، اعضای کمیته رهبری و دیدگاههای شهروندان کشور را در خصوص نشست صلح جمع و توحید نماید.
خبرنامه میافزاید که قرار است جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد به نشست بعدی صلح در ترکیه اشتراک کند. آتشبس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزشهای حقوقبشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح است.
شواری عالی در حالی از مشارکت عادلانه در قدرت برای رسیدن به صلح جامع حرف میزند که مقامهای ارشد حکومتی بر انتخابات زودهنگام تاکید دارند. سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم سرپرست لوی سارنوالی کشور گفته است که صلح بدون انتخابات رفتن به سوی جنگ داخلی مجدد با ابعاد خطرناکتر است.
روز پیش حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در کنفرانس خبری مشترک ارگانهای امنیتی نیز تاکید بر انتخابات کرد.