صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد

تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد

برنامه تطبیق ملی واکسین کرونا سه شنبه 5 حوت با تطبیق بر 5 نفر از چند سکتور در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. رئیس جمهور غنی در این برنامه گفت که افغانستان در حالی بحران ویروس کرونا را در سکتورهای صحی و اقتصادی  توانست مدیریت کند که این ویروس جهان را به زانو در آورده است.
رئیس جمهور غنی در این برنامه گفت:«آغاز مرحله نخست واکسین کرونا را به ملت افغانستان تبریک میگویم که با 500 هزار دوز شروع میشود، از تمام مردم افغانستان خواست من این است که به نظام توزیع عادلانهای که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده است همکاری کنند.»
رئیس جمهور تلاشهای سکتور صحی کشور را در خور ستایش خوانده افزود که کارمندان بخش صحی کشور  قهرمانان مبارزه با کرونا هستند. وی علاوه کرد که اعمار منار یاد بود قربانیان کارمندان صحی در مبارزه با کرونا را برای ارج گذاری به تلاشها و زحمات سکتور صحی کشور دستور داده است. او افزود که نامهای تمام قربانیان بخش صحی کشور در مبارزه با کرونا در این منار ثبت خواهد شد.
رئیس جمهور علاوه کرده که شفاخانههای امنیت ملی، اردوی ملی و پولیس ملی دوباره اعتماد دولت و مردم را به دست آوده است. او افزود که خواست وی این است که بهترین امکانات صحی برای اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی فراهم گردد.
رئیس جمهور در این برنامه با اشاره به مساعدت 500 هزار دوز واکسین کشور هندوستان گفت:«از دولت همکار و شریک استراتیژیک ما دولت هندوستان تشکر میکنم.»
رئیس جمهور تلاش سکتور خصوصی را در ایام کرونا ستایش کرد و گفت که از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران تشکر میکند که در شرایط سخت کرونا سرحدات خود را برای افغانستان باز نگهداشتند. وی علاوه کرد که تلاشها برای تامین منابع برای دور دوم واکسین کرونا  برای حدود 40 درصد مردم افغانستان جریان دارد و امید میرود که به زودی نتیجه بدهد. او میافزاید که رسیدگی به شهدای قوای امنیتی و رسیدگی به زخمیان قوای امنیتی کشور در اولویت کاری روزانه رهبری دولت قرار دارد. وی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان نه تنها پاسبان امنیت افغانستان اند که پاسبان امنیت جهان نیز اند. او گفت که از رسانهها به طور خاص تشکر میکند، وی علاوه کرد که زبان زن و مرد افغانستان هیچ وقت خاموش نخواهد شد و همیشه صدای آزادی، مساوات و حاکمیت ملی افغانستان بلند خواهد بود. در این برنامه رئیس جمهور اضافه کرد که توزیع شناسنامه برقی روزانه به 25 هزار نفر رسیده است. وی علاوه کرد که سیستم الکترونیکی برای شفافیت تا شش ماه دیگر آماده خواهد شد وقرار است تمام معاشات کارمندان دولت به خصوص ارگان های امنیتی از راه تلفن تادیه شود.
رئیس جمهور غنی هشدار داد که خطر کرونا رفع نشده و بدبختانه انواع جدید ویروس کرونا در حال بروز است. او به همه توصیه کرد که با پوشیدن ماسک و با حفظ فاصله در مبارزه با ویروس کرونا همکاری کنند. در این برنامه معاونان رئیس جمهور، رئیسان هردو مجلس، شماری از کارمندان ارشد حکومتی و کارمندان صحی بخش کرونا حضور داشتند.