صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زیان ۱۵میلیون دالری شرکت‌های مخابراتی از اثر ناامنی‌ها در یک سال

زیان ۱۵میلیون دالری  شرکت‌های مخابراتی از اثر ناامنی‌ها در یک سال

ناامنی های امسال در کشور، بیش از پانزده میلیون دالر به بخش مخابراتی درکشور زیان زده اند.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی سال جاری هجری خورشیدی را برای بخش مخابرات پرچالش میداند و می گوید که در این سال گذشته ازتخریب ۳۰۸ آنتن خدمات مخابراتی درکشور، بیش از یک هزار و ۲۰۰ آنتن دیگر با تهدیدهای امنیتی روبه رو اند.
سعید شیواری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی، گفت: «در آنتنهایی که در سال روان تخریب شده اند، هفتادو هشت آنتن ازافغان تلیکام، هفتاد وهشت آنتن از اتصالات ،هشتاد و هشت از افغان بیسیم و بیست و سه آنتن از ام تی ان و بیست و سه آنتن از شرکت مخابراتی روشن بوده اند.»
بربنیاد اطلاعاتی که پیش ازاین از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی نشر شده آن، در حال حاضر تنها شش ولایت کشور برای خدمات مخابراتی مصوون گفته شده اند.
شماری از باشنده گان ولایت های ناامن میگویند که ازسال ها بدینسو شب هنگام ازخدمات مخابراتی وانترنتی بی بهره میمانند.
نظر محمد رودی، باشنده ولایت هلمند، گفت: «چندین بار ما تصمیم گرفتیم که دروازههای این شرکت ها را در این جا ببندیم چون از این خدمات خراب بهتر است که خدمات مخابرایت نباشند.»
عبدالولی پتيال، باشنده ولایت هلمند، گفت: «مشکلات زیاد است و همواره ما شکایت کردیم اما تا کنون خدمات درست نشده اند.»
از سویی هم شرکتهای خصوصی مخابراتی با نشریک اعلامیه نبود دسترسی این شرکت ها را به فریکونسی پاک، راهکارهای دشواراداره تنظیم خدمات مخابراتی و ضعف در کار این اداره را مشمول مشکلاتی میدانند که سبب شده اند، شرکتهای خصوصی نتوانند برنامههای توسعهیی شان را روی دست گیرند.
در این اعلامیه آمده است که تا کنون گذشته از سه میلیارد دالر سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی در زیربناهای مخابراتی، دو میلیارد دالر دیگر را این شرکتها به حکومت مالیه داده اند.