صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای علمای حوزه غرب: نیروهای امنیتی غازیان این سرزمین اند

شورای علمای حوزه غرب:  نیروهای امنیتی غازیان این سرزمین اند

شورای علمای حوزه غرب کشور، سران اقوام و جوانان حوزه غرب کشور در ولایت هرات در یک گردهمایی بزرگ از نظام سیاسی جمهوریت در کشور اعلام حمایت کردند و نیروهای امنیتی کشور را غازیان این سرزمین خواندند.
دفتر ولایت هرات سهشنبه 5 حوت با نشر اعلامیۀ مطبوعاتی گفته است که شورای علمای حوزه غرب کشور طی یک گردهمایی بزرگ در مسجد جامع بزرگ شهر هرات جنگ جاری کشور را ناروا دانسته بر استقرار صلح پایدار و آتشبس تاکید کرد.
در این گردهمایی شیخالحدیث مولوی خدایداد صالح رئیس شورای عالی علمای حوزه غرب  گفت که همه تشنه صلح اند و جنگ چهل ساله ملت را خسته ساخته است.
آقای صالح توقف مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان را در شرایط کنونی برای مردم ناامیدکننده توصیف کرده تاکید میکند که جنگ راه حل نیست.
در اعلامیه آمده است که در این گردهمایی عبدالهادی وثیقی از علمای شهر هرات گفته است که وظیفه مسلمان مومن صلحخواهی است و نباید هیچگاه کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی را زیرپا کند.
در قطعنامهای که توسط شورای علمای حوزه غرب کشور اعلام شد آمده است که در جنگ چهل ساله مردم افغانستان اعم از تمام اقشار آسیبهای زیادی دیده و اقتصاد مملکت به شدت صدمه دیده است.
در این قطعنامه شورای علمای حوزه غرب کشور آمده است:« استخبارات متخاصم منطقه علیه نظام کنونی به موضعگیری و تبلیغات ضد دولتی میپردازند،  بدین منظور علمای دین، سران قوم و جوانان زون غرب درمسجد جامع بزرگ شهر هرات گردهم آمده و جنگ جاری را خلاف اساسات دین اسلام اعلام میکنند.»
در بخشی از اعلامیه آمده است که  قتل انسان به خصوص مسلمان بدون حالات خاص قطعا حرام و مرتکبان آن باید به جزا ابدی محکوم گردد. این شورا در این گردهمایی از هردوجانب درگیر خواسته است که به یک آتشبس فوری توافق کنند.  در ماده دیگری اعلامیه آمده است که نظام سیاسی کنونی شرعی و اسلامی بوده علمای دین سران قوم و جوانان زون غرب در حمایت و پشتیبانی از آن قرار دارند.
علمای حوزه غرب در این گردهمایی تاکید میکنند که نیروهای امنیتی و دفاعی فرزندان مسلمان و غازیان این سرزمین بوده هر کسی که قتل آنان را جایز میدانند در مغایر از فرامین الهی و احادیث نبوی قرار دارد.
این گردهمایی در حال در شهر هرات برگزار شده است که جمعه هفته قبل ملا مجیب رحمان انصاری یکی از ملاهای تندرو ولایت هرات همکاری ملکی و نظامی با دولت افغانستان را گناه کبیره خوانده بود و از نیروهای امنیتی خواسته بود که از فقر بمیرند ولی با نظام سیاسی موجود در افغانستان کار نکنند.