صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اداره امور: کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری ایجاد می شود

رئیس اداره امور: کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری ایجاد می شود

رئیس اداره امور از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری خبر داده و میگوید که ادارات موازی در این کمیسیون ادغام می گردند تا فعالیت های مبارزه بافساد اداری متمرکز گردد.
داکتر فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری دیروز در برنامه حساب دهی دولت به ملت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت، اولویت اول حکومت افغانستان، تحقق تعهدات کنفرانس جنیوا است و جامعه بین المللی در این کنفرانس تعهد نموده که بیش از ۱۳ میلیارد دالر را ظرف چهار سال آینده به دولت افغانستان کمک می کنند.
به گفته او، این کمک ها منوط به بعضی شرایطی می باشد که از سوی حکومت افغانستان براساس قانون اساسی در سند تعهدات جامعه جهانی گنجانیده شده است.
فضلی گفت، برای آنکه دولت افغانستان چگونه در ختم هر سال گزارشی از انجام تعهداتش را به جامعه جهانی ارایه نماید، ورکشاپی را راه اندازی نموده است تا در نتیجه آن سندی در این زمینه ترتیب گردد و نشان دهد که کدام برنامه ملی و کدام پروسه حکومتداری، طی کدام جدول زمانی از سوی کدام اداره، انجام خواهد گرفت.
او گفت که اولویت دوم دولت افغانستان، فرهنگ شفافیت است و به همین منظور، براساس اولویت رییس جمهوری اسلامی افغانستان، سال ۱۴۰۰، سال آغاز دیجیتال سازی حکومت افغانستان می باشد.
او تأکید کرد که ستون فقرات حکومت دیجیتالی، تذکره الکترونیکی است که درپی تلاش ها اکنون توزیع آن در ۳۴ ولایت کشور تسریع یافته است.
به گفته فضلی، از برنامه های درازمدت ملی، به عنوان اولویت سوم دولت افغانستان یاد آوری نمود و گفت که لست تفصیلی برنامه های ملی از سوی رییس جمهور در هفته های نزدیک با ملت در میان گذاشته خواهد شد و مسوولین آن نیز مشخص خواهند گردید.
او همچنان در این برنامه گفت، مبارزه با فساد اداری، اولویت دیگر حکومت افغانستان است که اقدامات ابتدایی در این زمینه از قبل آغاز گردیده و اکنون با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری، تسریع یافته است.
او هدف از این اقدام را ایجاد یک آدرس مشخص در زمینه مبارزه با فساد اداری دانست و گفت ادارات موازی در این کمیسیون ادغام می گردند تا فعالیت های مبارزه بافساد اداری متمرکز گردد.
رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، تبدیل اجرات حکمی به پروسه ها را، اولویت دیگر حکومت افغانستان اعلام نمود و هدف آن را رفع اتهامات مبنی بر برخوردهای سلیقوی، از بین رفتن فساد و خویش خوری در گزینش ها دانست و گفت  که با تطبیق این اولویت اجراات حکمی، از احکام به پروسه ها تبدیل می شود.
فضلی، تصریح کرد که اداره امور ریاست جمهوری به عنوان یک واحد بودجوی مستقل و به حیث یک چتر، مسوولیت ادارات جانبی خویش را نیز دارد، اما هر اداره جانبی اداره امور ریاست جمهوری در اجراات، مصرف بودجه و گزارشدهی خویش مستقل می باشد و به گونه مستقیم گزارش بودجه اش را با وزارت مالیه ارایه می کند.
در گزارش فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ اداره امور ریاست جمهوری نیز از هماهنگی و فراهم نمودن زمینه برگزاری موفقانه ۳۳ جلسه کابینه، تطبیق۸۰ درصد مصوبات کابینه در نتیجه پیگیری دوامدار و به موقع با ادارات و وزارت های مربوط، هماهنگی و فراهم نمودن زمینه تدویر موفقانه ۱۳جلسه شورای عالی اقتصادی، ۸ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری و ۵ جلسه شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست، برگزاری ۶۶ جلسه هماهنگی با احزاب سیاسی و نهاد های مدنی، رسیدگی به قربانیان ملکی شامل مساعدت نقدی برای بازماندگان ۲۱۸ شهید و زخمیان ۳۳ حادثه تروریستی در کابل و ولایات و اعطای۱۰۵۰ مدال دولتی به منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی و اتباع ملکی، به عنوان فعالیت های عمده اداره امور ریاست جمهوری در بخش انسجام وهماهنگی امور دولت یاد آوری شده است.
در گزارش از واحد تسهیل سرمایه گذاری به عنوان یکی از واحد ها در جنب ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نام برده شده است که به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم و حمایت از سرمایه گذاران، جلب و جذب سکتور خصوصی، تشخیص و توسعه فرصت های سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران از طریق مشارکت عامه و خصوصی ایجاد گردیده است.
گزارش می افزاید که جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان، تدویر مجالس و کنفرانسها و تنظیم سفرهای کاری در خارج از کشور جهت جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مذاکرات با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان، از فعالیت های عمده این واحد است.