صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور غنی: موج اخیر خشونت، یک هجوم سیستماتیک علیه مردم افغانستان است

رئیس جمهور غنی: موج اخیر خشونت،  یک هجوم سیستماتیک علیه مردم افغانستان است

رئیس جمهور غنی در در چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که موجهای اخیر خشونت، یک هجوم سیسماتیک علیه مردم افغانستان است.
رئیس جمهور غنی که دوشنبه 4 حوت در این نشست ویدیویی اشتراک کرده بود گفت که موجهای اخیر خشونتها علیه نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانهها، سارنوالان، سازمانهای خدمات ملکی و امنیتی تا دهقانان و تاجران، نشانههایی از یک هجوم سیستماتیک علیه مردم افغانستان است.
رئیس جمهور غنی در این نشست خشونت علیه مردم افغانستان را محکوم کرده، علاوه کرد که در یک فرآیند همسو در چارچوبی از مشارکت بینالمللی و منطقهای، مردم و دولت افغانستان تلاشهای صلحآمیز خود را ادامه میدهند.
وی اضافه کرد که دولت و مردم افغانستان صلحسازی ، مارکتسازی و دولتسازی را به عنوان سرنوشت مشترک یک ملت واحد تقویت میکنند.
او در این نشست علاوه کرد که مردم و دولت افغانستان تعهد، اعتقاد راسخ و شهامت لازم را دارند تا ارزش شرایط پیش آمده را درک کنند و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند.
اشرف غنی علاوه کرده است که دشوار خواهد بود؛ ولی او میخواهد که افغانستان را از یک میدان جنگ بدون محدودیت به زمینهای آسیایی برای یک همکاریهای بینالمللی تبدیل کند.
این درحالیست که طی ماههای اخیر حملات انفجاری، ترورهای هدفمند فعالا حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان حقوق زن، سارنوالان، کارمندان دولتی و افسران نیروهای امنیتی افغانستان به طور بیسابقه افزایش یافته است.
شهرکابل شام روز گذشته شاهد حمله انفجاری بود که در آن چهار غیر نظامی به شمول یک کودک هفت ساله خیابانی و دو نوجوان خیابانی(اسپندی) کشته شدند.
در آن حمله سه تن دیگر به شمول یک زن و یک کودک نیز به شدت جراحت برداشتند. کلیپی ویدیویی که در شبکههای مجازی دست به دست میشود، دو کودکی در آن نشان داده میشوند که در میان گرد و دود ناشی از یک انفجار قدرتمند در کنار زنی که در روی جاده افتاده است، چیغ میزنند و میگویند که مادر برخیز.
«مادر برخیز» این کودکان در شبکههای مجازی به هشتگی میان کاربران شبکههای مجازی برای دادخواهی مبدل شده است.