صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برکناری 186 تن از موظفان شاهراه‌ها و منسوبان دروازه‌های شهرکابل

برکناری 186 تن از موظفان شاهراه‌ها و منسوبان دروازه‌های شهرکابل

مسعود اندرابی وزیر امور داخله کشور میگوید که 135 تن از موظفان شاهراهها و 51 تن از منسوبان دروازههای شهرکابل در پی شکایات رانندگان برکنار شدند.
آقای اندرابی شنبه 2 حوت در تویتی تصریح کرده است که قبلا به هم وطنان خود اطمینان داده بود که اخاذیها را تعقیب میکند و حل میکند. آقای اندرابی اضافه کرده است:« معین ارشد امور امنیتی با تیمهای موظف درخصوص انکشاف اصلاحات کار میکنند.»
آقای وزیر هرچند گفته است که جزئیات خبر منتشر خواهد شد ولی در مورد این برکناریها توضیح نداده است و نگفته است که اگر این افراد مقصر و مجرم اند، وزارت داخله تنها به برکناری اکتفا خواهدد کرد؟ در همین رابطه رئیس شورای انسجام شرکتهای ترانسپورتی صبح امروز از پایان دادن به اعتصاب سههفتهای شرکتهای ترانسپورتی خبر داده است.
وی گفته است که پس از سه هفته اعتصاب و گفتگوها با مقامهای ارشد حکومتی صبح امروز شرکتهای ترانسپورتی به اعتصاب شان پایان داده است.
این درحالیست که از مدت سه هفته به این سو تمام رانندگان و شرکتهای ترانسپورتی به اعتراض اخاذیهای غیرقانونی در شاهراهها و درازههای ورودی شهرهای بزرگ بهخصوص شهرکابل دست به اعتصاب زده بودند و از انتقال مواد نفتی و گاز مایع به کابل خود داری کرده بودند. این اعتصاب موجب شده است که در روزهای اخیر بهای گاز مایع در شهرکابل به صورت بی سابقهای افزایش یابد. گفتنی است که تا صبح روز شنبه هرکیلو گاز مایع تا 120 افغانی و هر لیتر پترول تا 55 افغانی رسیده است. دیده شود که این برکناریها و اقدامات وزارت امور داخله در پائین آمدن نرخ مواد نفتی و گاز مایع تاثیری خواهد داشت؟