صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت‌های باربری و ترانسپورتی پس از 20 روز به اعتصاب شان پایان دادند

شرکت‌های باربری و ترانسپورتی  پس از 20 روز به اعتصاب شان پایان دادند

وزارتهای امور داخله و فواید عامه و ترانسپورت تائید کردند که شرکتهای باربری و موترداران باربری به گونه مشروط به اعتصاب شان پایان دادهاند.
وزارتهای امور داخله و فواید عامه و ترانسپورت گفتهاند که شاهراههای کشور هم اکنون به روی ترانسپورت و حمل و نقل باز شده است.
در این میان تنها بندر آقینه که از سوی بستهگان یک کودک ربوده شده در شمال کشور مسدود است و سایر بندرهاها و شاهراه ها همه شان به حالت عادی برگشتهاند.
موترداران باربری از حدود بیست روز قبل به دلیل آنچه که اخاذیهای بی رویه از سوی پولیس در شاهراه ها خوانده میشد، دست به اعتصاب کاری زده و بزرگراه های کشور را به روی ترافیک و حمل و نقل بسته کردند. این امر سبب مشکلات زیاد و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در کشور از جمله در پایتخت گردید. گفتنی است که هفته گذشته، مسوولین اتحایههای ترانسپورتی بخاطر حل مشکلات شان با انجنیر نجیب الله یمین وزیر فواید عامه دیدار کرد و خواهان رسیدگی به مشکلات شان شدند. همچنان روز گذشته، محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله در دیدار با موترداران و مالکین شرکتهای ترانسپورتی، پیشنهادات شانرا بهمنظور حل مشکلات امنیتی مسیر شاهراه استماع نمود.وزیر امور داخله گفت:» ما شمارههای تماس را قبلا با هموطنان خود شریک ساختیم و هر شکایت که از طریق شماره 119 و شماره واتساپ برایم برسد به اسرع وقت اقدام میکنم. انتظار دارم که هموطنان ما اسناد تخطی را با ما شریک بسازند».
آقای انداربی  تاکید کرد که قوماندانهای امنیه ولایات توظیف شدند تا موضوع رسیدگی به مشکلات شاهراه را در اولویت کار خود قرار دهند و از نتیجه کارشان هر روز به من گزارش دهند. در همین حال نمایندگان اتحادیههای ترانسپورتی نیز تاکید کردند هر نوع تخطی را با رهبری وزارت امور داخله شریک میسازند و با پولیس همکار میباشند.