صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت افغانستان می‌خواهد حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را تقویت کند

حکومت افغانستان می‌خواهد حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را تقویت کند

حکومت افغانستان گفته که کار را برای حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی آغاز کرده و میخواهد که این سیستم تقویت شود.
تقویت بخش حکومت داری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته جنیوا که به گونه آنلاین برگزار شد.
وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش میشود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود.
نصرتالله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفتهای نیز صورت گرفته است: «وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در این زمینه برنامههای دارد. حالا بالای استراتژی افغانستان دیجیتالی کار میکند. اما دیجیتالی ساختن ادارات به  کارهای بنیادی نیاز دارد. ما در حال حاضر توزیع تذکرههای الیکترونیکی، پاسپورت و کارهای دیگری را انجام دادهایم. این همه بخشهایی از افغانستان دیجیتالی است.»
محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس جنیوا که به گونه آنلاین برگزار شد، تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهایی انجام شده است.
آقای غنی افزود: «سیستم پرداخت مالیات دیجیتالی شده است. پرداخت معاشات هم تا چهار ماه دیجیتالی خواهد شد. تغییری بزرگی میآید. شیوه تادیات و تشکیلات مالی باید تغییر کامل بیابد. پس از این نمیخواهم که در معاملات کاغذ به کار گرفته شود. سیستم در حال ایجاد شدن است. روزانه ۲۵ هزار تذکره الکترونیکی توزیع میشود. اساس یک طرح افغانستان دیجیتالی در حال ایجاد شدن است.»
جامعه جهانی در در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس جنیوا با افغانستان کمک ۱۳ ملیارد دالری را بهگونه مشروط اعلان کرد. ضایع نشدن کمکها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمکها در بخشهای که خواست مردم است از شرطهای اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچی عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشهای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم میداند.
او تاکید میکند که با به کارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حدی گرفته خواهد شد.
او گفت: «در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بیشتر به گونه سابقه و فزیکی صورت میگیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود میآید و از مشکلات مردم نیز کاسته خواهد شد.»
خانم کوچی افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد وستد دیجیتالی به ویژه در بخشهای تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات انترنتی همهگیر و با کیفیت نیست، هنوز این بخش پیشرفتی چندانی نداشته است.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش وزارت مالیه و د افغانستان بانک، جوازهای صرافیها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد.
اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد.
آنها گفتهاند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.