صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: طالبان تحت نام آموزش دینی کودکان و نوجوانان را شستشوی مغزی می‌کند

صالح: طالبان تحت نام آموزش دینی کودکان و نوجوانان را  شستشوی مغزی می‌کند

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که طالبان زیر نام تعلیم دینی، نوجوانان و اطفال خانوادههای بیبضاعت را از نزد شان گرفته و شستشوی مغزی میدهد و انتحاری تربیه میکند.
آقای صالح روز شنبه 4 دلو، با نشر اعلامیه هشتادوسوم جلسات ششونیم با تذکر این موضوع، از شهروندان کشور خواسته است که که جوانان خود را تحت نام تعلیمات دینی به دست کسی یا حلقههای ناشناس ندهند. معاون اول ریاست جمهوری در ادامه گفته است که این تعلیمات بیشتر در پاکستان و در بعضی موارد در ساحات زیر کنترول گروه طالبان انجام میشود.
به گفتهی او، زندگی نزد طالبان بیاهمیتترین چیز است و آنچه برای این گروه مهم است کسب رضایت حامیشان در منطقه است. معاون رئیس جمهور در این اعلامیه میافزاید: «من از ریاست امنیت ملی کابل خواستهام فهرست جوانانی را که در دام تبلیغات طالبان افتاده و بعدا از آنها برای انتحار و کشتار محض استفاده شده است نشر نماید.»  معاون رئیس جمهور از باشندههای ناحیه ششم شهرکابل نیز خواسته است که در لین مسافربری قصر دارالامان تا کوتهسنگی مراقب امنیت خود باشند. اخیرا در موترهای لینی این منطقه ماینهای کار گذاری شده کشف شده است. او تاکید کرده است که گمان میرود در این ساحه یک هسته طالبان داعشی فعالیت دارد.
آقای صالح علاوه کرده است که ترور نواب حیدری و سید ابوطالب سادات یکی از افسران ارتش ملی کشور نیز کار همین هسته طالبان داعشی است. او وعده سپرده است که قاتلان این افسران ارتش ملی نیز به زودی گرفتار خواهند شد.