صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه پاسخ‌دهی دولت به ملت؛ وزارت انکشاف دهات به ارزش 30 میلیارد افغانی پروژه انکشافی تطبیق کرده است

برنامه پاسخ‌دهی دولت به ملت؛  وزارت انکشاف دهات به ارزش 30 میلیارد افغانی پروژه انکشافی تطبیق کرده است

وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که در سال مالی ۱۳۹۹، به ارزش ۳۰ میلیارد افغانی پروژههای انکشافی/ توسعهای را در سراسر کشور تطبیق کرده است.
مجیبالرحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات روز شنبه 4 دلو در برنامه پاسخدهی دولت به ملت شرکت کرد و گفت که در سال مالی 1399، به ارزش 30.5 میلیارد افغانی پروژه انکشافی در سراسر کشور تطبیق شده است.
آقای کریمی گفت که این پروژهها شامل ۳۹۶ کیلومتر سرک روستایی، ایجاد ۷۷۸ متر پل و حفظ و مراقبت ۵۰۰ کیلومتر سرکهای روستایی، بسیج سازی ۲۱۳ شوراهای انکشافی قریه، تمویل ۱۱۰۰ شوراهای انکشافی، ایجاد ۲۰۰ شورای کوچی، اعمار 3هزار پروژههای انکشافی، ایجاد ۵۰۰ بانک غذایی، احداث ۱۲۵ شبکه آبرسانی و اعمار ۵۴۲ متر کاریز میشود.
او همچنین افزود که بودجه بیش از 19 میلیارد افغانی این بودجه از طریق برنامه میثاق شهروندی در ۳۴ ولایت تطبیق میشود که شامل راه سازی روستایی، برنامه انسجام ساحوی، برنامه انرژی پایدار، برنامه توانمندی اقتصادی زنان روستایی، پروژه انکشاف همه جانبه منابع آبی، پروژه انکشاف امورکوچیها و پروژه تقویت و ترویج صنعت قالین بافی برای مهاجرین است.
سرپرست وزارت احیأ و انکشاف دهات تصریح کرد که تطبیق این برنامهها بر زندگی روستانشینان تاثیرات اقتصادی و اجتماعی موثر داشته که از جمله میتوان به ایجاد فرصت کاری برای هزاران شهروند کشور در جریان تطبیق پروژههای سرکسازی اشاره کرد.
او همچنان گفت، روستانشینان نیز با عملی شدن پروژههای راه سازی به سهولتهای بیشتر و هزینه کمتر در جهت انتقال و فروش محصولات زراعتی شان به مرکز و انتقال مواد مورد نیاز شان از مرکز  به روستاها دست یافتند.
آقای کریمی، به مبارزه با فساد اداری در وزارت احیا و انکشاف دهات اشاره کرد و افزود که سیستمها در بخشهای مختلف ایجاد شده که میتوان از ایجاد سیستم منظم نظارتی و گزارشدهی، به کارگیری سیستم کنترول داخلی برای طی مراحل اسناد و به کار گیری منابع مالی، ایجاد سیستم ردیابی اسناد در داخل وزارت و ایجاد مرکزمعلومات روستایی یاد کرد که این سیستمها تلاش موثر در راستای مبارزه با فساد در این وزارت به حساب میآید.
سرپرست وزارت احیا وانکشاف دهات از برنامههای ادارهاش در سال مالی آینده 6 هزار پروژه انکشافی تکمیل و تمویل 6.2هزار پروژه انکشافی، اعمار و احداث 78هزار متر دیوار و اعمار ۱۱هزار عدد مبرز، توزیع 23هزار  پنل خورشیدی، اعمار ۴۳۶ شبکه آبرسانی، حفاری ۷۰۶ حلقه چاه آب اشامیدنی و اعمار و تحکیم کاری ۱۱۵۳۳۷ متر کانال، از برنامههای این وزارت در سال آینده خواهد بود.
وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۹۱ پروژهی انکشافی را در ۳۴ ولایت کشور تطبیق کرده است که درجریان آن ۳.۴ میلیون روز کاری ایجاد شده و ۳.۵ میلیون تن از هموطنان ما از مزایای این پروژهها مستفید شده اند.aa