صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرالله صالح: تروریستان دستگیر شده باید اعدام شوند

امرالله صالح: تروریستان دستگیر شده باید اعدام شوند

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که تروریستان که دستگیر میشوند باید اعدام شوند. به باور آقای صالح یکی از دلایل افزاش حملات تروریستی این است که ترویستان از اعدام هراسی ندارند و بر این باورند که مثل سابق بعد از چند سال زندان، یک روزی بدون مجازات آزاد خواهند شد.
معاون رئیس جمهور روز دوشنبه 29 جدی در اعلامیۀ هشتادم خود گفته است: «محوریترین دلیل بالا رفتن سطح ترور در شهرهای بزرگ این است که اسیران طالبان فکر میکنند که در هرصورت عفو میشوند و جزای اعمال خود را نمیبینند. یکی از راههای حل اساسی  این معضله اعدام شماری از دستگیر شدگان است. این دستگیر شدگان باید اعدام شوند تا درس عبرت برای متباقی شوند.»
آقای صالح علاوه کرد که درین هشتاد روز گذشته (از از آغاز میثاق امنیتی تاکنون) امنیت ملی و پولیس ملی دستآوردهای خوبی داشته اند و همه دستگیر شدگان نیز به جرایم ترویستیشان به راحتی اعتراف میکنند، ولی چون امید به عفو دارند، از عقوبت کار خود هراسی ندارند.
وی تاکید دارد که این معضل باید حل گردد. او میگوید که این مورد را به عنوان نکته اساسی و مهم به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد شد تا تروریستان که دستگیر میشوند باید اعدام شوند.
صالح در بخش دیگر اعلامیه تصریح کرده است که پولیس روز گذشته تعداد از اطفال زیر سن را که برای آموزش رهسپار مدارس دینی پاکستان بودند توقف و به خانوادههایشان برگردانده است.
او امیافزاید که اکنون تمام قومندانان و سربازان طالبان که در شمال با بیرحمی علیه مردم اسلحه برداشته اند، اطفالی اند که در سال 2005 و 2006 به مدارس پاکستان منتقل شدند و آنجا آموزشهای تندروانه دیدند.
آقای صالح نوشته که دولت وقت به این امر مهم توجه نکرد و به بهانه که تصمیم آموزش اطفال مربوط والدین میشود نه دولت سبب افزایش ناامنی شد. او تاکید دارد که حکومت موجود باید از این روند به شدت جلوگیری کند.