صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک تن به جرم انتقال غير قانوني پول به ايران به هفت ماه حبس محکوم شد

يک تن به جرم انتقال غير قانوني پول به ايران به هفت ماه حبس محکوم شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، يک تن را به اتهام انتقال غیر قانونی پول به خارج از کشور، به هفت ماه حبس و مصادره ده هزار دالر محکوم کرد .
در خبرنامه اى که از طرف دفتر مطبوعاتى لوى سارنوالى که دیروز ٢٣ جدى منتشر شده آمده است، اکبر کاظمی فرزند غلام حسین مسکونۀ اصلی ولایت بامیان، به اتهام انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مورد محاکمه قرار گرفت .
منبع افزوده است، بربنیاد اتهام نامۀ سارنوال مؤظف؛ اکبر کاظمی حین انتقال مبلغ ۸۶هزار و ۹۰۰دالر امریکایی، ۱۰ هزار و ۴۴۰ درهم امارات، ۱۵۰ دالر کانادایی، ۹ هزار و ۹۰۰ تومان ایرانی و ۱۹ هزار افغانی، به کشور جمهوری اسلامی ایران، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، به تاریخ ۱۵ قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، از سوی موظفین مدیریت عمومی مسافرین گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت شده بود .
منبع افزوده است که پول های  ضبط شده، به حضور هیأت به خزانه دار کُل بانک مرکزی تسلیم و دوسیۀ آن، جهت پیگردعدلی و قضایی به لوی څارنوالی فرستاده شده است .
لوى څارنوالى گفته است که سارنوال مؤظف قضیه، پس از تحقیقات همه جانبه و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهم، در اتهام انتقال غیرقانونی پول‌های فوق الذکر، برای مجازات وی از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مادۀ ۵۰۵ کودجزا را مطالبه کرد .
در ادامۀ خبرنامه آمده است که هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، اکبر کاظمی را به اتهام انتقال غیرقانونی پول، مطابق مادۀ ۵۰۵ کودجزا، به هفت ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرد .
سرانجام هیأت قضایی این محکمه، بر مصادرۀ مبلغ ۸۶ هزار و ۹۰۰ دالر امریکایی، ۱۰ هزار و ۴۴۰ درهم امارات، ۱۵۰ دالر کانادایی، ۹ هزار و ۹۰۰ تومان ایرانی و ۱۹ هزار افغانی، بربنیاد مادۀ ۵۰۵ کودجزا، نیز حکم صادر نمود .