صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استولتنبرگ: ناتو با تصمیم دشوار دربارۀ آیندۀ افغانستان روبه‌روست

استولتنبرگ: ناتو با تصمیم دشوار دربارۀ آیندۀ افغانستان روبه‌روست

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو میگوید که این سازمان دربارۀ آیندۀ افغانستان با یک معضل دشوار روبهرو است.
به گفته استولتنبرگ، معضل اصلی این است که آیا ناتو افغانستان را ترک کند - در حالیکه خطر مبدل شدن دوباره این کشور به پناهگاه امن هراس افگنان جهانی وجود دارد - و یا در افغانستان بماند و مأموریت طولانیتری را بپذیرد.
قرار است که وزیران خارجه ناتو روز سهشنبه و چهارشنبه در یک نشست مجازی دربارۀ سرنوشت مأموریت این پیمان در افغانستان، رایزنی میکنند.
استولتنبرگ در یک نشست خبری پیش از برگزار این نشست، میگوید که وزیران خارجه ناتو، نیاز به انتخاب مسیری در افغانستان دارند. به گفتۀ او، با آن که امریکا سربازاناش را در افغانستان کاهش دادهاست، اما ناتو همچنان دراین کشور مأموریتاش را، ادامه خواهد داد.
او در ادامه میگوید: «ما اکنون با تصمیمی کاملاً روشن روبهرو هستیم، انتخاب بسیار دشواری که باید در واقع معضلی برای همه ما باشد. اینکه بمانیم (در افغانستان) زیرا ما ارزیابی میکنیم که طالبان به عهد خود عمل نمیکنند.» او افزود: «یا خطر ادامۀ جنگ، ادامه درگیری نظامی طولانی مدت در افغانستان.»
از سوی دیگر، جیمگولبی، پژوهشگر شورای اتلانتیک امریکا در مقالهیی، سیاستهای نا روشن دانلد ترمپ را سبب جسور شدن طالبان و ناتوان شدن حکومت افغانستان، میداند.
این پژوهشگر میگوید که با وجود اطمینان مکرر زلمی خلیل زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان برمشروط بودن خروج نیروهای امریکایی از این کشور، طالبان هرگز مطابق انتظار پنتاگون و سران ارتش ناتو عمل نکردند.
او افزود که ترمپ و مایک پمپئو، رییسجمهور غنی را زیر فشار قرار دادند تا امتیازهای غیر ضروری به طالبان بدهد، اما هیچ چیز در مقابل آن بهدست نیاوردند.
او میافزاید که از روزی که ترمپ به ریاستجمهوری رسید، نتوانست تصمیم خودش را دربارۀ اینکه آیا ایالات متحده باید در افغانستان به جنگ خود ادامه دهد، یا به جنگ بیپایان در این کشور، پایان دهد، درست عمل کند.
از دیگاه این پژوهشگر، تصمیم اخیر ترمپ برای کاهش «خودسرانۀ» سربازان امریکایی به ۲ هزار و ۵۰۰ تن تا پانزده ماه جنوری، این نیروها را با خطرها و چالشهای بیشتر در مأموریتهای ضد هراسافگنی و کمک به نیروهای افغان، قرار دادهاست.
ازدیدگاه این پژوهشگر، اکنون فصل جنگ در حال پایان یافتن است، اما طالبان تقریباً مطمئن هستند که در بهار آینده «جسورتر» جنگ را آغاز خواهند کرد درحالی که دولت غنی دست و پا خواهد زد.