صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاور رییس‌جمهور: مذاکرات صلح را به بُن‌بست نکشانده‌ایم

مشاور رییس‌جمهور: مذاکرات صلح را به بُن‌بست نکشانده‌ایم

وحید عمر، مشاور ارشد رییسجمهور اشرف غنی و رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاستجمهوری میگوید که حکومت افغانستان مذاکرات صلح را به بُنبست نکشانده است.
آقای عمر دیروز (سهشنبه، ۱۱ قوس) در تویتی نوشته است که حکومت افغانستان نه تنها مذاکرات را به بُنبست نکشانده، بلکه برعکس، امتیازاتی به طالبان که حتا حاضر نیست حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسد، داده است.
عمر افزوده است امتیازاتی که از سوی حکومت افغانستان به گروه طالبان داده شده است، هیچ حکومت دیگر در جهان حاضر نیست چنین امتیازاتی را بپردازد.
به گفتهی او، طالبان برای گرفتن امتیازات بیشتر به کشتن مردم متوسل میشوند و فکر میکنند که خشونت و ترور به نفع آنهاست.
پیشتر روزنامه نیویارک تایمز به نقل از منابعی گزارش کرده بود که با وجود توافق احتمالی طالبان و هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان روی طرزالعمل مذاکرات، رییسجمهور اشرف غنی به هیأت مذاکرهکننده اجازه نداده است که این روند پیشرفت داشته باشد.
براساس این گزارش که در آن از سه مقام دولتی نقل شده، آقای غنی تأکید دارد که دولت افغانستان در طرزالعمل مذاکرات باید به نام رسمی آن «جمهوری اسلامی افغانستان» یاد شود. به نقل از نیویارک تایمز، این جزئیات که رییسجمهور غنی روی آن تأکید دارد، در گذشته نیز باعث توقف مذاکرات شده است.
به دنبال نشر این گزارش، صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاستجمهوری روز گذشته ادعای مطرح شده در گزارش را بیاساس خوانده بود.
آقای صدیقی همچنان گفته بود که رییسجمهور غنی همواره تلاشهایی را در راستای تحرک بخشیدن به گفتوگوهای صلح رهبری کرده است.
او رهایی پنجهزار زندانی طالبان را یک گام شجاعانهای خوانده است که از سوی غنی بهمنظور سرعتبخشیدن به گفتوگوهای صلح برداشته شده است. حسن نیتی که به گفتهی او، از سوی طالبان پاسخ مثبت داده نشده است.
در هشتم قوس، محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد طرزالعمل مذاکرات میان این گروه و هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان در ۲۱ مانده نهایی و تکمیل شده است.
ساعاتی پس از آن، احمدنادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان در رشتهتویتی اعلام کرد که با هیأت مذاکرهکنندهی طالبان در مورد ۲۱ مادهی طرزالعمل مذاکرات در اصول به توافق رسیدهاند، اما متن مقدمهی این طرزالعمل هنوز هم به وضاحت و بحث بیشتر نیاز دارد.
پس از آن، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر یکبار دیگر در تویتی اعلام کرد که همه چیز در مورد طرزالعمل مذاکرات نهایی و تکمیل شده است.