صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه: 3هزار و 33 واقعه مثبت اچ آی وی در کشور به ثبت رسیده است

وزارت صحت عامه:  3هزار و 33 واقعه مثبت اچ آی وی در کشور به ثبت رسیده است

وزارت صحت افغانستان در نشست روزجهانی مبارزه با ایدز گفته است که از سال 1989 تا کنون یعنی در سی سال گذتشه 3هزار 33 واقعه مثبت آچ آی وی در افغانستان رسما ثبت وراجستر شده است. این رقم 75 درصد مردان و 25 درصد زنان را شامل میشود. گفتنی است که 176 تن از اطفال زیر سن 15 سال مبتلا به اچ آی وی نیز شامل این رقم اند.
سازمان صحی جهان و اداره ملل متحد در بخش مبارزه با ایدز یا UNAIDS اما تعداد بیماران اچ آی وی ایدز را 7794 نفر تخمین کرده است.
وزارت صحت سهشنبه 11 قوس با نشر خبرنامهای گفته است که وزارت صحت عامه تا کنون توانسته 40 درصد از بیماران اچ آی وی را ثبت و راجستر نماید.
در خبرنامه اضافه شده که این وزارت تا کنون (اخیر سال 2020 ) در مراکز تداوی ایدز به تعداد 1089 تن را ثبت و راجستر کرده است که از این میان 718 مرد، 308 زن و 63 طفل زیرسن 15 سال  می باشند.
این وزارت میگوید که تمام بیماران راجستر شده تحت مراقبتهای صحی مجانی قرار دارند.
مجروح علاوه کرده است که آمار افراد مبتلا به بیماری ایدز در کشور بیشتر از آن است که توسط سازمان صحی جهان و دفتر ملل متحد در بخش مبارزه با ایدز به نشر رسیده است.
وی که استفاده کنندگان مواد مخدر را یکی  از عوامل انتشار سریع این بیماری توصیف کرده است.
وزارت صحت فرارسیدن فصل سرما، موج دوم کرونا، فقر، ازدیاد معتادان مواد مخدر، نپذیرفتن افراد بیمار از طرف خانوادهها و سطح پائین آگاهی مردم را، از جمله چالشهای در برابر مبارزه با اچ آی وی توصیف میکند.
وزارت صحت معتقد است که این بیماری در کنار تلاشهای نهادهای مسئول صحی، بسیج ملی را نیز ضرورت دارد.
دراین مراسم داکتر اختر نماینده سازمان صحی جهان از ادامه کمکهای صحی این سازمان در مبارزه با ایدز و سایر بیماریهای ساری مدهش به افغانستان اطمنیان داده است.
این در حالیست که پاندیمی کرونا جهان را در یک وضعیت دشوار قرار داده و کشورهای فقیر چون افغانستان بیش از دیگران آسیب پذیر است.