صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شش نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد گرفتند

شش نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد گرفتند

نامزد وزيران معادنوپطروليم، زراعت، مالداريوآبياري، امور مهاجران و عودتکنندگان، ترانسپورت، شهرسازي و اراضي، فوايد عامه و رياست امنيت ملي، از مجلس نمايندگان راي اعتماد کسب کردند.
مجلس نمايندگان روز دوشنبه 10 قوس براي هفت نامزد وزير و نامزد رياست امنيت ملي صندوق راي اعتماد گذاشت. در نشست امروز مجلس نمايندگان 244 نماينده حضور داشتند و نامزد وزيري که 123 راي تاييد را ميگرفت، رسما به عنوان وزير معرفي ميشد.
در نتيجه: هارون چخانسوري با کسب 154 راي وزير معادن و پطروليم، انورالحق احدي با کسب 189 راي وزير زراعت، مالداري و آبياري، نور رحمان اخلاقي با کسب 176 راي وزير امور مهاجران و عودت کنندگان، قدرت الله ذکي با کسب 156 راي وزير ترانسپورت، محمود کرزي با کسب 154 راي وزير شهر سازي و اراضي و نجيب الله يمين با کسب 149 راي وزير فوايد عامه شدند. احمد ضيا سراج با کسب 220 راي رئيس امنيت ملي شد.
اما محمد طاهر زهير نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ با کسب 78 راي تاييد و حسينه صافي نامزد وزارت امور زنان با کسب 119 راي تاييد، نتوانستند راي کافي بگيرند.
در هفته گذشته نيز مجلس نمايندگان به ده وزير کابينه راي اعتماد داد که بعد از تنش ميان حکومت و مجلس روند دادن راي اعتماد به اعضاي کابينه براي چند روزي متوقف شد.
قرار است بقيه اعضاي کابينه در روزهاي آينده برنامههاي خود را به مجلس ارايه دهند و سپس در مورد راي اعتماد به آنها رايگيري انجام شود.
اين درحاليست که نزديک به يکسال از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري 1398 کشور ميگذرد و تاکنون تمام وزارت خانهها و رياستهاي مستقل به شکل سرپرستي اداره ميشوند. اکنون 15 تن از وزراي پيشنهادي حکومت به مجلس نمايندگان، راي اعتماد کسب کردند و به شکل قانوني بر کرسيهاي وزارت خانهها تکيه زدند.
به اين ترتيب نامزدوزيران 7 وزارت باقي مانده اند تا از مجلس نمايندگان راي اعتماد بگيرند و وزارتهاي اطلاعات و فرهنگ و امور زنان بايد دوباره به مجلس معرفي گردند.