صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور دستور داده، تروریستان علنی محاکمه شوند

رئیس‌جمهور دستور داده، تروریستان علنی محاکمه شوند

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهور میگوید که رئیسجمهور در جلسه عالی شورای حاکمیت قانون دستور داده است که تروریستان علنی محا کمه شوند.
این درحالیست به تاریخ 28 عقرب رئیسجمهور کشور فرمانی را امضا کرد که بر آساس آن تمام زندانیانی که هویت پاکستانی دارند آزاد میگردند. ارگ ریاست جمهوری این اقدام رئیسجمهور را حسننیت توصیف کرده است.
همچنان درگزارش جلسه ششونیم آمده است که لیست افرادیکه  توسط مردم به جرایم جنایی متهم اند و از طریق مردم به جلسه ششونیم گزارش داده میشود، به بیش از 5هزار تن رسیده است.
به گفته وی آمار متهمان پیوسته در حال تغییر است و قرار است پس از این آمار متهمان جرایم جنایی حوزه وار منتشر شوند.
در گزارش علاوه شده است که  به لوی سارنوالی افغانستان ضرب الاجل تعیین گردید که در یک مدت مشخص دوسیه را تکمیل نماید، مردم از سرنوشت مبهم دوسیهها خسته شده اند و میخواهند بدانند که کدام قضیه کجا رسید.
همچنین معاون رئیسجمهور گفته است که به زودی طرح مرکز فرهنگی که بجای سینما پارک ساخته میشود دراختیار مردم قرار خواهد گرفت و نظر نخبه گان و نظر مردم کابل در اعمار این مرکز فرهنگی درنظر گرفته میشود. وی درگزارش ششونیم علاوه کرده است که لیست دواخانههای که تابلیت ک میفروختند نیز به زودی منتشر خواهد شد.