صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر معارف: تغییرات جدید به هدف تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است

وزیر معارف: تغییرات جدید به هدف تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است

رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف کشور در پی انتقادها مبنی بر منحل کردن معینیت تعلیمات اسلامی و ادغام آن با معینیت تازه به نام « تعلیم و تربیه» گفت که این تغییرات به منظور تقویت کیفیت نظام معارف انجام شده است.
خانم حمیدی روز دوشنبه 10 قوس در یک نشست خبری در کابل گفت که هدف از جابجاییهای اخیر در تشکیلات و امور کاری این وزارت؛ انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف و آموزش بهتر شاگردان درمکاتب و مدارس کشور است.
او افزود، ماهیت نظام آموزشی کشور اسلامی است، منظور از تغییرات تازه در نظام معارف کشور ارتقای سطح کیفیت، موثریت و پاسخگویی به آینده دانش آموزان است.
سرپرست وزارت معارف گفت: سوء تفاهماتی که به دنبال تغییرات تازه در وزارت معارف مبنی براینکه گویا بخشی از مسئولیت وزارت معارف برعهده وزارت ارشاد، حج و اوقاف سپرده می شود، واقعیت ندارد.
خانم حمیدی علاوه کرد: تغییراتی که در جریان ۱۹ سال اخیر در نظام معارف کشور به وجود آمده، در تاریخ افغانستان بیپیشینه است.
وزارت معارف روز پنجشنبه 6 قوس با اندکی تغییر سه معینیت جدید را ایجاد کرد و سردار محمد رحیمی، عطاءالله واحدیار و ویکتوریا غیوری معین این نهادها شدند.
این وزارت گفته بود که به منظور بهبود هر چه بیشتر کیفیت تعلیم و تربیه و ایجاد سیستم موثر تعلیمی و منطقی ساختن تشکیلات و جلوگیری از تداخل وظیفوی، تغییرات تشکیلاتی، منظور شده است.
بر اساس این تغییرات، معینیتهای سوادآموزی، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم و اسلامیات با هم ادغام و معینیت تعلیم و تربیه تشکیل شد. این اقدام وزارت معارف باعث شد که شماری از شهروندان این اقدام وزارت مخالف ارزشهای اسلامی و دینی کشور خواندند و خواستار تغییر این موضوع شدند. شهروندان میگویند که باید معینیت تعلیمات اسلامی در چارچوب وزارت معارف فعال باشد و مدارس کشور در این چوکات فعالیت کنند.