صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صديقى: رئيس جمهور غنى هرگز در مقابل گفتگوهاى صلح قرار نگرفته است

صديقى: رئيس جمهور غنى هرگز در مقابل  گفتگوهاى صلح  قرار نگرفته است

رياست جمهورى، در پيوند به گزارش نيويارک تايمز مى گويد که رئيس جمهور غنى، هرگز در مقابل گفتگوهاى صلح قرار نگرفته، بلکه همواره در اين راستا گام هاى مثمرى را برداشته است.
روز گذشته، روزنامه امريکايى نيويارک تايمز، گزارشى را به نشر رسانده بود که گويا با وجود پیشرفت در گفتگوهای صلح، رئیسجمهور افغانستان، در مقابل آن قرار گرفته است.
اما صديق صديقى سخنگوى رييس جمهور غنى، دیروز در پيوند به گزارش نيويارک تايمز، گفت که گفتگوهای صلح، بین هیئت مذاکرهکنندۀ حکومت و گروه طالبان در دوحه، فرصت مناسبی برای آوردن صلح پایدار در افغانستان میباشد.
وى افزود که رئیسجمهور غنی، همواره تلاشهایی را در راستای تحرک بخشیدن به گفتگوهای صلح، رهبری نموده است.
وى علاوه کرد: “رئيس جمهور کشور با آزادسازی پنج هزار زندانی طالب، یک گام شجاعانهای را به منظور سرعت بخشیدن به گفتگوهای صلح برداشت؛ حسن نیتی که با تأسف، از سوی طالبان پاسخ مثبت داده نشد؛ اما در مقابل، پاسخ طالبان، افزایش بیسابقۀ خشونتها علیه مردم افغانستان بود.”
صديقى بيان داشت که باوجود خواستهای مکرر مردم از تیم مذاکرهکننده حکومت افغانستان برای ترک گفتگوها و بازگشت به کشور به خاطر حملات گستردۀ طالبان بر افغانها در ولایتهای کندهار و هلمند، رئيسجمهور غنی اما با ادامۀ گفتگوها، یک گام شجاعانۀ دیگر برداشت.
وى علاوه کرد که طی دو سال پسین، افغانها اجماع ملی روی لزوم دستیابی به یک صلح دوامدار از طریق توافق سیاسی با طالبان ایجاد کردهاند؛ صلحی که در مطابقت با ارزشهای قانون اساسی  افغانستان و اصول بینالمللی حقوق بشر باشد.
صديقى گفت: “با وجود درد و رنج، میخواهیم با وضاحت بیان کنم که تعهد ما به مذاکرات با طالبان، همچنان، محکم میباشد. تیم مذاکرهکنندۀ ما، با عزم راسخ، همچنان متعهد به گفتگوها در دوحه هستند. ما باید به خشونتها در کشور که زندگیهای ما را وهمزده کرده و خوشیهای کودکانه را از اطفال ما ربوده، پایان بخشیم.”
به گفته سخنگوى رئيس جمهور، هیئتهای مذاکرهکننده حکومت و طالبان، تاکنون روی بیست و یک مادۀ اصول رهنمودی مذاکرات توافق کردهاند. در حال حاضر، آنها در حال بحث روی مقدمه این رهنمود هستند که در آن، برخی موضوعات نیاز به وضاحت بیشتر دارد.
به نقل از پژواک؛ صديقى افزود که رئيسجمهور غنی، در تصمیم خود به خاطر اینکه روند صلح به موفقیت برسد، استوار می‌‎باشد؛ زیرا وی خودش آغازگر، مبتکر و معمار اصلی این گفتگوها میباشد.
وى گفت: “بعضی از نظریاتی که در مقاله نیویورک تایمز، از آدرسهای منابع معلوم و نامعلوم به آن اشاره شده، غیرقابل توجیه و بیاساس میباشند. رئیسجمهور غنی، خودش، گفتگوها را برگزار نکرده، بلکه هر آنچه امکان داشته برای آغاز و پیشبرد گفتگوها انجام داده است.”
صديقى افزود که رئيس جمهور کشور، در مطابقت با صلاحیتهایش که در قانون اساسی تصریح گردیده، از هیچ تلاشی برای پایان دادن به درد و رنج مردم افغانستان و تأمین صلح پایدار در کشور دریغ نخواهد ورزید.
قابل ذکر است که از حدود دوماه به اين طرف، در شهر دوحه ميان هيات حکومت و طالبان، مذاکرات مقدماتى صلح آغاز گرديده است.