صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفتگوی رییس جمهور با عبدالله، کرزی و سیاف در مورد چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه

گفتگوی رییس جمهور با عبدالله،  کرزی و سیاف در مورد چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه

رييسجمهور اشرف غني با عبدالله عبدالله رييس شوراي عالي مصالحه ملي، حامد کرزي رييسجمهور پيشين و عبدالرب رسول سياف از رهبران جهادي کشور ديدار کرده است.
اين ديدار قبل از ظهر ديروز (يکشنبه، 9 قوس) در ارگ رياستجمهوري انجام شده است.
ارگ رياستجمهوري در اعلاميهاي گفته است که در اين ديدار در مورد روند صلح، چگونگي ساختار شوراي عالي مصالحه ملي و برگزاري نخستين نشست اين شورا بحث و گفتوگو کردهاند.
رييسجمهور غني و عبدالله عبدالله روز گذشته نيز ديدار و در مورد برگزاري نخستين نشست شوراي عالي مصالحه ملي بحث و گفتوگو کرده بود.
شوراي عالي مصالحهي ملي براساس توافقنامهي سياسي ميان رييسجمهور غني و عبدالله عبدالله که در بيستوهشتم ثور به امضا رسيد، ايجاد شده است.