صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح به اداره‌ی احصائیه: در توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک سُست و بی‌شیمه عمل می‌کنید

صالح به اداره‌ی احصائیه:  در توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک سُست و بی‌شیمه عمل می‌کنید

پس از گذشت یک ماه از آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی (یک کلید)، امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری کشور میگوید که «ریاست احصائیهی مرکزی» در بخش توزیع شناسنامهی الکترونیک برای مالکان این موترها با کُندی عمل میکند.
آقای صالح دیروز (یکشنبه، ۹ قوس) در یک یادداشت فیسبوکی گفته است که کُندی کار در این مورد توسط ریاست احصائیهی مرکزی ادارهی ملی احصائیه و معلومات «جای تأسف و یأس» است.
او تأکید کرده است: «هیچ فکر نمیشد که این اداره با تمام سرمایهگذاری که بالایش شده است و در قسمت کلیدیترین وظیفه و رسالتش یعنی توزیع شناسنامه به این اندازه سست، کُند و بیشیمه پیش برود.»
معاون نخست ریاستجمهوری با خطابقراردادن احمدجاوید رسولی، رییس ادارهی ملی احصائیه و معلومات گفته که توقع این است تا در این «ریاست کلیدی» تحرک ایجاد شود.
از سویی هم، او بااشاره به شکایت مالکان موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی مبنی بر چگونگی عبور این موترها از ایستهای بازرسی، گفته است که این مشکل نیز تا فردا حل میشود.
او همچنان گفته است که برای تسریع روند ثبت این موترها فیصله شده است تا تمامی نهادهای زیربط در این مورد امروز جلسه دایر کنند.
روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی یک ماه پیش در تاریخ ۱۰ عقرب مطابق به حکم رییسجمهوری و مصوبهی شماره ۱۵ جلسهی شورای امنیت ملی آغاز شد.
هدف از ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی افزایش عواید ملی، تأمین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختلشدن جریان ترافیک گفته شده است.
وزارت مالیه در هنگام آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی گفته بود که این روند تا تاریخ ۲۷ قوس سال جاری ادامه دارد. این وزارت تأکید کرده بود که پس از ۲۷ قوس هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط و با واردکنندگان نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد. وزارت مالیه اما ۱۵ روز بعد از آغاز این روند با نشر اطلاعیهای اعلام کرده بود که مالکان موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی باید پس از اخذ شناسنامهی الکترونیک به ثبت موترهای شان اقدام کنند. در اطلاعیه تأکید شده است که این وزارت و ادارهی احصائیه و معلومات برای اخذ شناسنامهی الکترونیک به مالکان موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی تسهیلات ایجاد کرده است.