صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی بامیان: مراکز آموزشی هدف بعدی تروریستان است

والی بامیان: مراکز آموزشی هدف بعدی تروریستان است

مسوولان محلی بامیان با گذشت چهار روز از انفجارهای مرگبار عصر روز سهشنبه، چهارم قوس در مرکز این ولایت، میگویند که هنوز تحقیقات از نزد چهار فردبازداشت شده در پیوند به این رویدادها جریان دارد.
سید انور رحمتی، والی بامیان پیش از چاشت روز شنبه، هشتم قوس، در یک نشست خبری با مسوولان امنیتی این ولایت حضور یافت و گفت، بر بنیاد گزارشهایی که اداره محلی از مراجع امنیتی مرکز دریافت کرده است، مراکز آموزشی در این ولایت هدف بعدی اجرای حملات تروریستی است.
والی بامیان در رابطه به هویت و نامهای بازداشت شدهها چیزی نگفت؛ اما افزود که این افراد باشندهگان ولایتهای کابل، سمنگان، پنجشیر و بامیان هستند.
به گفتهی والی بامیان، «سرنخهای بسیار جدی» به دست آمده است اما بهخاطر حساسیت قضیه و پیچیدهگی رویدادهای انفجاری شهر بامیان، هنوز زود است که معلومات قطعی در اختیار رسانهها قرار داده شود.
وی همچنان گفت که این افراد روز جمعه، هفتم قوس، برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال شدهاند.
والی بامیان هرچند از گروه یا فرد خاصی نام نبرد اما گفت که شماری در تلاش آزادسازی افراد بازداشت شده هستند و میخواهند با حاشیهسازیها اذهان عامه را مغشوش کنند.
در همین حال، فرمانده پولیس بامیان در این نشست خبری گفت که یک هیأت بلندپایه از وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به بامیان آمده است و هر مسوول امنیتی که غفلت کرده باشد، مورد پیگرد قرار میگیرد.
در حالیکه چهار روز از دو انفجار مرگبار در شهر بامیان میگذرد، مسوولان محلی بامیان در پیوند به این حمله پاسخ قناعتبخش به مردم و خانوادههای قربانیان ارائه نکردهاند.
با این حال، ستاد دادخواهی مردمی برای قربانیان انفجارهای تروریستی بامیان، با نشر اعلامیهای گفته است که اگر به زودترین فرصت توضیحات قناعتبخش به مردم ارایه نشود، آنان خواهان استعفای مقامهای مسوول از جمله سید انور رحمتی والی بامیان، زبردست صافی فرمانده پولیس و عبدالستار عزیزی، رییس امنیت ملی هستند.