صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمران‌ خان: پاکستان در حد توان در راستای کاهش خشونت کمک می‌کند

عمران‌ خان:   پاکستان در حد توان در راستای کاهش خشونت کمک می‌کند

عمرانخان، نخست وزیر پاکستان در راس هیاتی بلندپایه به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دیدار و در مورد صلح، همکاریهای اقتصادی و تجاری گفتگو کرد.
آقای خان روز پنجشنبه 29 عقرب بعد در یک نشست خبری مشترک در ارگ گفت که مردم افغانستان از چهار دهه بدینسو رنجهای زیادی را متقبل شدهاند و این کشور به صلح نیاز دارد و پاکستان علاقمند است که نقش خویش را در این زمینه ایفا کند و من میخواهم اطمینان دهم که پاکستان آنچه در توان دارد در راستای کاهش خشونتها کمک خواهد کرد.
نخست وزیر پاکستان تصریح کرد که پاکستان بیشتر برای برقراری صلح در افغانستان علاقمند است و ما امیدواریم که همکاریهای تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور گسترش یابد.
او افزود که تمام هدف سفر ما این بود که اعتماد سازی کنیم، روابط را تحکیم ببخشیم و به شما اطمینان بدهیم که بیشتر از توقع تان آنچه که به ما نیاز دارید، همکاری خواهیم کرد.
آقای خان در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که سفر من در زمانی صورت گرفت که خشونتها در افغانستان افزایش یافته است و  میخواهم به شما اطمینان دهم که حکومت و مردم پاکستان با شما (حکومت افغانستان) یک نگرانی مشترک داریم و آن احساس برای برقراری صلح است.
نخست وزیر پاکستان همچنین اضافه کرد که مناطق قبایلی پاکستان نیز از جنگ و ترور بهشدت صدمه دیده است.
غنی: همکاری دو کشور عامل اتصال منطقهای
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز گفت که سفر شما در زمانی انجام میشود که خشونتها در افغانستان شدت یافته است و این سفر «تاریخی» است و پیام ارزشمند و مهم را برای تمام افغانستان میرساند.
آقای غنی افزود: هدف مشترک ما این است که با باورمندی به سوی آینده گام برداریم، تا به بیاعتمادیها که روابط ما را نشانه گرفته است، فایق آییم. دیدگاه مشترک در خصوص همکاری نه تنها برای تقویت روابط افغانستان و پاکستان مهم است، بلکه برای اتصال و همکاریهای منطقوی نیز حایز اهمیت است.
رئیس جمهور افزود: تمرکز مشترک که برای هر دو طرف الهام بخش است، محو فقر و توانمندسازی شهروندان ما در چوکات قانونهای اساسی اسلامی دو کشور است.
آقای غنی به نخست وزیر پاکستان گفت که شما با پیامهای زیادی آمدهاید، اما مهمترین پیام این است که توسل به خشونت پاسخ درست نیست، بلکه یک توافق سیاسی جامع برای صلح پایدار در چوکات ارزشهای قانون اساسی ما، راه برای آینده است.
او خاطرنشان کرد که صلح خواست تمام مردم افغانستان است و باید همه بدانیم توسل به سیاست سازنده و جامع، راه را برای آینده میگشاید.
او همچنان گفت: جای افتخار است که دعوت شما را بخاطر سفر به پاکستان می پذیریم و در یک فرصت مناسب به آن کشور خواهم رفت.
رئیس جمهور کشور در نشستی دیگر نیز به نخست وزیر پاکستان گفته که ما باید دیدگاه بزرگ سیاسی و توسعه اقتصادی داشته باشیم و با توجه به خطرات، فرصتها را از دست ندهیم و صلح و ثبات در افغانستان باعت تقویت اقتصاد پاکستان خواهد شد.
عمران خان نخست وزیر پاکستان از برای اولین بار از زمان احراز پست نخست وزیر به کابل آمده است و این سفر روزانههای برای بیرون رفت از بنبست صلح را به وجود آورده است. اکنون باید منتظر ماند و دید که این سفر چه تاثیراتی خواهد داشت.