صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تروریستان چگونه وارد دانشگاه کابل شدند؟

تروریستان چگونه وارد دانشگاه کابل شدند؟

امرالله صالح معاون اول رئیسجمهور میگوید: «بر اساس اعترافهای عادل، آنها ده روز قبل از حمله، پوهنتون [کابل] را بررسی کرده بودند. متوجه شده بودند که آدمها با سر و وضع شهری و بهتر در دروازه ورودی مورد شک قرار نمیگیرند و تلاشی جدی نمیشوند. به همین دلیل آنها با پوشیدن لباسهای همنوع با محصلان شیکپوش یکی پی دیگری داخل [دانشگاه] میشوند و بیگهایشان تلاشی نمیشود. قرار این بوده که اگر بیگ نفر اول تلاشی شود نفر دوم باید پولیس را با فیر تفنگچه عاجل از پا درآورد.»
صالح در سلسله گزارشهای ششونیم دوشنبه 26 عقرب میافزاید که دوسیه دانشگاه کابل به سرعت در حال انکشاف است و مردم را به شکل متواتر در جریان خواهد گذاشت.
در گزارش اضافه شده است که هویت انتحارکنندگان نیز افشا شده و خانوادههای آنان زیر نظارت امنیت ملی قرار دارند. در روزهای آینده به ملت معلومات کافی داده خواهد شد.
آقای صالح همچنین میگوید که احمد عضو دوم هسته پلان حمله بر دانشگاه کابل که به پکتیا گریخته بود در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و عضو سوم این هسته دستگیر شده و تا ساعاتی دیگر به کابل منتقل میشود.
در گزارش ششونیم علاوه شده که رئیسجمهور دستور دادهاست که مهار فساد اداری نیز شامل میثاق امنیتی گردد. معاون رئیسجمهور در این گزارش وعده سپرده که در مورد مبارزه با فساد اداری نیز به شهروندان اطلاعات خواهد  داد.
آقای صالح از تلاشهای نیروهای امنیتی ابراز رضایت کرده گفته است که در 24 ساعت گذشته دو واقعه جنایی در کابل اتفاق افتاده و در عراده موتر دزدیده شده نیز بهدست پولیس افتاده، قاتلی به اسم ایرج دستگیر شده و تروریستی به اسم احسان الله فرزند محمد سالم که قصد ماین گذاری را داشت نیز توسط پولیس کابل گرفتار شده است.
در گزارش علاوه شده است:« امنیت ملی افتخار دیگر آفرید و اینکه طرح پوشش کوچه به کوچه را به مرحله اجرایی آوردند و چنانچه وعده شده بود این طرح با سرعت صد برابر بیشتر از گذشته تطبیق خواهد گردید.»
گزارش میافزاید که به دو مرکز تدریس دینی در منطقه بگرامی که زیر پوشش مدرسه، درین آواخر تبلیغ برای طالبان میکردند و سرنخهایشان به استخارات همسایه میرسد واضح و مستقیم هشداریه صادر گردید که لیست تمام طالبالعلم خود را  به نهادهای مشخص دولت افغانستان شریک سازند.
در گزارش اضافه شده است، گزارشهای وجود دارد که دشمن میخواهد از نامهای مقدس مسجد و مدرسه برای اخفای اعمال ابلیسگونه خود استفاده سو ببرد.
معاون رئیسجمهور افزوده که بودیجه شهرداری کابل نیز بخاطر افزایش فعالیتهایش برای رها سازی ساحات غصب شده اضافه شده است.
معاون رئیس جمهور اعتماد مردم به تیم ششونیم را در 24 ساعت گذشته 76 درصد خوانده و افزوده که اکنون با بالا رفتن اعتماد مردم به این تیم، شمار از شهروندان اطلاعات قابل اقدام را در اختیار این تیم گذاشته اند.