صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار و نیم عصر؛ نقطه پایان تقسیم اوقات و دود شدن آرزوها در آتش تروریسم

چهار و نیم عصر؛  نقطه پایان تقسیم اوقات  و دود شدن آرزوها در آتش تروریسم گزارش‌: علی‌رضا احمدی

غروب نزدیک بود و عقربههای ساعت کمی از چهار و نیم گذشته بود که صدایی مهیب بلند شد، گرد و خاک به هوا رفت، شیشهها به زمین ریخت، سیودو نوجوان و جوان نقش زمین شدند و آرزوهایشان دود شد و به هوا رفت.
حوالی ساعت ۴:۳۰ (روز شنبه سوم عقرب) یک فرد انتحاری در نزدیکی مرکز آموزشی «کوثر دانش» در غرب کابل خود را منفجر کرد که 32 تن کشته و 57 تن دیگر زخمی شدند. این آمار توسط بستگان قربانیان منتشر شده است.
میثم 18 ساله نیز یکی از قربانیان این رویداد تروریستی است. او هنگامی که به خانه بر میگشت، طعمه این رویداد تروریستی شد و آرزوهایش را به گور برد.
یکی از برادران میثم میگوید که برای رتبه تک رقمی کانکور سال بعد برنامه ریخته بود، تقسیم اوقات ساخته بود و طبق آن زندگیاش عیار بود. حتی لحظهای را غفلت نمیکرد.
او گفت که میثم صبحها ساعت چهار از رختخواب بیرون میشد و شبها بعد از 11.30 به رختخواب میرفت و در این فاصله تمامی برنامههایش از  قبل تعیین شده بود.
میثم در تقسیم اوقات زمان خواب و تفریح را مشخص کرده بود تا به آرزوهایش برسد اما آتش تروریسم دامن این تقسیم اوقات را گرفت و آرزوهایش دود شد.
گروه تروریستی داعش مسئولیت این رویداد خونین را برعهده گرفت اما شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی میگویند که این رویداد کار گروه طالبان است و برای قباحتزادیی مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد. حکومت نیز این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده است.
واحد اندیشه برادر بزرگ میثم میگوید «به کوردلان که به هر بهانه ما را میکشید، به یاد داشته باشید رویاهای نسل ما هرگز نمیمیرند. ما به باور به انسانیت به پیش میرویم. میثم هرگز ختم نشده و همچنان ادامه مییابد.»
آقای اندیشه در فیسبوک خود نوشته است که همصنفان او و همه مردم کشورم از پامیر بدخشان تا هلمند و جلالآباد، کابل، بامیان و غزنی و از همه گوشه گوشه کشورم به عملتان لعنت خواهند فرستاد و هرگز نخواهند ماند سایه افکار تاریکتان بر مردم ما حاکم شوند. تروریستان بدانند که ما در هر حالت برای روشنی قلم میزنیم!
پیام من به عنوان برادر بزرگ شهید به کشورهای حامی تروریزم این است که مردم ما همچنان به آرمانهایشان و جمهوریت ایستادهاند و به هر قیمتی از ارزشهای انسانیشان پاسداری خواهند کرد. بنابراین منافع کشورتان را در بستر خوشی و رفاه مردم افغانستان جستجو کنید.
برادر میثم میگوید، پیام من به کشورهای که ارزشهای بشری برایشان اهمیت دارند این است که من به تلخی در نیمه شبی مینویسم که پدرم، خواهرانم، برادرانم و همسرم که میثم را مثل یک مادر همیشه ناز دادند، در حالت کما هستند. داکتران با من میدوند تا قربانی دیگری نداشته باشیم.
من و همه فامیل دانشآموزان شهید، از دست تروریزم و حامیان شان درد میکشیم. من غمم را از یاد بردهام، کرختم! لطفا در کنار مردم افغانستان باشید و در دفاع از ارزشهای بشری مردم افغانستان را یاری کنید!
او همچنین نوشته: پیام من به دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که به دشمنان کشور و دشمنان ارزشهای مان رحم نکنند. به نیرویهای امنیتی کشورم افتخار میکنم و میخواهم که از مردم بیگناه با جدیت هر چه بیشتر دفاع کنند و تروریستان را نگذارند بیشتر از این از فامیلهای ما قربانی بگیرند.
آقای اندیشه در اخر خطاب به برادرش نوشته: میثم جان! میثم عزیزم! برادرم! امشب چرا چراغ اتاقت خاموش است؟ مگر قرار نبود تو از حافظان روشنایی و خرد در این سرزمین باشی؟ مگر نگفتی که من قلم میزنم تا همه بفهمند که با قلم میشه بیشتر کار و خدمت کرد.
او نوشته است: مگر تو رفتهای؟ آخر من با رنجهای پدر چه کنم و با اندوه خواهر کوچک! من به سام چه بگویم که میثماش کجاست و سانیا که حیران گریههای مادر است.
آری میفهمم، میفهمم که رفتهای، آخر دفترچه خونآلود حسابت به من گفت که دیگر هیچ رقمی بر صفحهاش اتفاق نمیافتد.
حمله تروریستی بر مرکز آموزشی کوثر دانش با واکنشهای فراوانی مواجه شد. شماری زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی آن را حمله لشکر جهل به دانایی خواندند. شماری دیگر خواستار سرکوب تروریستان شدند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در واکنش به رویداد تروریستی مرکز آموزشی کوثر دانش گفت که کشتار در غور و هلمند و اکنون در کابل نشانههایی از حملات تروریستی هدفمند است و از مردم خواسته که برای روزهای سخت در راه مبارزه با تروریستان آمادگی بگیرند.
آقای دانش با انتشار یک اعلامیه مطبوعاتی افزود که این حادثه دلخراش نشان داد که متاسفانه گروه طالبان به صلح باور ندارد و این گروه جنایتکار و تروریست به جای تقویت صلح و نزدیک کردن مواضع، به تخریب آن پرداخته و هر روز علیه مردم افغانستان اقدامات تروریستی و جنایتکارانه انجام میدهد.
معاون رئیس جمهوری میگوید که از همکاران بینالمللی افغانستان به خصوص ایالات متحده و سازمان ملل متحد میخواهیم که درباره گروه طالبان تجدید نظر کنند و مطابق تعهدات این گروه، جلو وحشیگریهای آن و جلو کشتار بیرحمانه مردم افغانستان را بگیرند.
آقای دانش گفت که با توجه به نوع حمله و هدف آن که یک مرکز آموزشی کودکان متعلق به مردم هزاره و شیعه بوده است؛ احتمال تکرار چنین جنایتی در غرب کابل وجود دارد. این حمله صرفا به دلایل مذهبی و فرقهای صورت گرفته است. وگرنه هیچ دلیل دیگری برای حمله بر یک مرکز آموزشی کودکان وجود ندارد. به همین خاطر از نهادهای امنیتی جدا می خواهم که برای حفاظت از مناطق غرب کابل و مردم آن تدابیر جدی تر و موثرتری اتخاذ کنند. ما نباید در برابر دشمن بیش از این غفلت کنیم و هر روز شاهد قربانی شدن مردم بی گناه باشیم.
ریاست جمهوری نیز با انتشار اعلامیهای نوشته بود که علیرغم فیصلۀ لویهجرگۀ مشورتی صلح و تایید رهایی ۶۱۰۰ تن از زندانیان طالبان و خواست مکرر مردم، دولت افغانستان و جامعه بین المللی برای ختم جنگ و خونریزی و اینکه طالبان به آتشبس دایمی تن دهند و از جنگ و خشونت دست بکشند، مردم ما هنوز هم شاهد خشونت و ادامه جنگ نامشروع آنان هستند. با وجود این اعتراضها، اما گروه طالبان همواره بر ادامه جنگ تاکید میکند و میگوید که همزمان با روند گفتگوهای صلح، جنگ نیز ادامه خواهد داشت.