صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: کابینه دیدگاه‌های مخالف نشر عکس‌های جرم‌پیشگان را با قاطعیت رد کرد

صالح: کابینه دیدگاه‌های مخالف نشر عکس‌های جرم‌پیشگان را با قاطعیت رد کرد

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می‌‎گوید که کابینه دیدگاههای مخالف نشر عکسهای جرم‌‌پیشهگان را با قاطعیت رد کرده است.
معاون اول ریاست جمهوری روز سهشنبه، ششم عقرب از تأییدی دو موردی که او تاکنون برای تأمین امنیت شهر کابل مطرح کرده است، از سوی کابینه خبر داد. نشست کابینه روز دوشنبه به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد.
صالح گفته است که طرح راهاندازی «زمرک» در مکاتب به صورت رسمی از سوی کابینه منظور شده است.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان نوشته است: «کابینه افغانستان نظر بعضیها را که چهرهها و عکسهای جرم پیشهگان را افشا نسازیم با قاطعیت رد کرد.»
او گفته است که مردم نیاز دارند تا بدانند که در شهر کیها هستند و از کیها خود را محافظت کنند.
امرالله صالح تأکید کرده است که «مجرم» باید از شرم خانواده، جامعه و زیر فشار دولت یا آدم شود و یا عقب میله زندان قرار بگیرد.
معاون اول ریاست جمهوری پس از آن که مدیریت امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت، طرح «تشهیر منفی» متهمان را مطرح کرد. این طرح عملی شده است و عکسهای افراد تحت پیگرد پولیس و مظنون در نقاط شهر چاپ و نشر شده است.
این اقدام منتقدانی نیز داشته است. هرچند صالح آن را در امر ردیابی مجرمان و کاهش جرایم موثر خوانده است.
معاون اول ریاست جمهوری به تازهگی گفته است که عکس شماری از طراحان حملات خونبار در شهر کابل در جادهها و دروازههای کابل نصب میشود.
به گفته او، کسانی که عزیزانشان را در این حملات از دست دادهاند، میتوانند عریضه کنند تا در صورت بازداشت این افرد دعوای «حقالعبد» علیه آنها داشته باشند.
صالح میگوید که ضرور است تا مردم «چهرههای خونخوار» را بشناسند و بدانند که دشمن «ملت و دولت» چه کسانی هستند.
امرالله صالح از جانب دیگر میگوید که پوشش امنیتی ساحه آسیبپذیر غرب کابل به صورت متفاوت روی دست گرفته میشود. صالح دلیل این اقدام را نیز راهاندازی «جنگ علنی» از سوی شبکه حقانی و داعش علیه مردم غرب کابل عنوان کرده است.
صالح افزوده است که کار برای شاملسازی نظر مردم در این تدابیر آغاز شده است.
معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که درد مردم غرب کابل درد تمام مردم افغانستان است و دولت اجازه نمیدهد که «منافقان و تروریستان» بساط فتنه و نفاق را بین مردم پهن کند.
صالح افزوده است: «وقتی وطنداران مظلوم ما تنها بهخاطر درس خواندن و تلاش برای کسب دانش مورد حمله و ترور قرار میگیرند در آن لحظه و به خاطر کاهش آن درد ما همه شیعه میشویم و مرز مذهبی را به رسمیت نمیشناسیم.»
معاون اول ریاست جمهوری تصریح کرده است که پرونده مرکز کوثر دانش تا زمانی زنده خواهد بود که «تروریستان» به پنجه قانون سپرده شوند و تا هنگامی «کوثر دانش» تکرار خواهد شد که طراحان حمله بر آن، در عقب میلههای عدالت و در صف اعدامیها دیده شود.
امرالله صالح میگوید که کار بررسی حوزههای امنیت ملی، حوزه به حوزه نیز در کابل آغاز شده است.
صالح میگوید که افراد مشکوک که با تروریستان در تماس هستند، از تعقیب غیرعلنی زیر تعقیب علنی قرار میگیرند و احضار میشوند.
معاون اول ریاست جمهوری میافزاید که بین ساحه کاری پولیس و امنیت ملی تفکیک واضح ایجاد میشود و امنیت ملی از کارهای علنی و فزیکی بیرون ساخته خواهد شد.
صالح میگوید که تشکیلات حوزات امنیت ملی کاملاً غیرعلنی و سری میشود و حضور علنی امنیت ملی در شهر کابل برداشته میشود.
معاون اول ریاست جمهوری میگوید که میثاق امنیتی طرح سراسری و افغانستان شمول است و  درسهای آموختهشده از آن در سراسر کشور توسط دفتر شورای امنیتی اجرا میشود. صالح از حدود ۱۰ روز به این سو مسوولیت امور امنیتی شهر کابل را بر عهده گرفته است.