صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باختر؛ دومین شرکت هواپیمایی دولتی در افغانستان دوباره آغاز به کار کرد

باختر؛ دومین شرکت هواپیمایی دولتی در افغانستان دوباره آغاز به کار کرد

شرکت هواپیمایی باختر که با آغاز جنگهای داخلی در دهه هفتاد خورشیدی از فعالیت باز مانده بود، شب گذشته با نام «باختر افغان الوتنه» از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دوباره افتتاح شد.
آقای غنی در مراسم افتتاح این شرکت گفت که احیای این شرکت به اساس ضرورت صورت گرفته و به زودی قراردادی بین نیروهای امنیتی و این شرکت برای انتقال سربازان به هدف رخصتی و تبدیلی انجام خواهد شد.
او افزود که به زودی تمامی تصدیهای دولتی به شرکتهای دولتی به هدف به دست آوردن درآمدهای بیشتر، مبدل خواهند شد.
احمد مسلم خرم، رئیس شرکت هواپیمایی باختر افغان الوتنه میگوید که در مدت هفت ماه گذشته توانستند که این شرکت را دوباره فعال سازند.
به گفته او، این شرکت اکنون یک هواپیما دارد و تا یک ماه بعد دو هواپیمای دیگر نیز خواهند داشت.
محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان نیز احیای شرکت باختر را احیای بخشی از تاریخ هوانوردی کشور و پاسخ دادن به تقاضای موجود در بازار هوانوردی خواند.
به گفته او، هدف از فعال شدن دوباره شرکت هوایی باختر، اتصال داخلی ولایات با هزینه کمتر است.
اولین شرکت هواپیمایی دولتی در افغانستان، آریانا در سال ۱۳۳۴ تاسیس شد اما از آنجا که این شرکت بیشتر پروازهای خارجی را انجام میداد، شرکت باختر در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد تا پروازهای داخلی را انجام دهد اما این شرکت بعد از سال ۱۳۷۱ با آغاز جنگهای داخلی از فعالیت باز ماند.
در سالهای اخیر خطوط هوایی خصوصی و دولتی در افغانستان با نوسان زیادی همراه بوده است. چند سال قبل شرکتهای خصوصی صافی، پامیر و افق شرق از فعالیت باز ماندند و تنها شرکت خصوصی کام ایر و شرکت دولتی آریانا فعال ماندند.
بر اساس آمار اداره هوانوردی افغانستان تنها در سال گذشته حدود ۲.۸ میلیون مسافر توسط شرکتهای داخلی و خارجی از افغانستان انتقال داده شدهاند.