صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان خوشحال سادات را به دادستانی کل معرفی کرد

مجلس نمایندگان خوشحال سادات را به دادستانی کل معرفی کرد

کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان خوشحال سادات، رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامهی وزارت امور داخلهی کشور را به دادستانی کل معرفی کرده است.
خانآغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان دیروز (دوشنبه، ۵ عقرب) در تویتی گفته است که آقای سادات اخیرا متهم به آوردن شهروندان خارجی بدون ویزا به افغانستان شده است.
همچنان در مکتوبی که از سوی آقای رضایی به نشر رسیده، آمده است که اعضای این کمیسیون مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۳ میزان بهدنبال حاضرنشدن رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامهی وزارت داخله به این کمیسیون، فیصله کردهاند که او را به دادستانی کل معرفی کند.
در این مکتوب همچنان از وزارت امور داخله نیز خواسته شده است که وظیفهی او را به حالت تعلیق درآورده و از تطبیق این فیصله، به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان گزارش دهد. خوشحال سادات حدود هفت ماه پیش (۲۳ حمل) به سمت ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامهی وزارت داخله گماشته شده بود. آقای سادات همچنان قبل از آن بهعنوان معین ارشد امنیتی این وزارت کار میکرد.