صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیل‌زاد: پاسخ این وضعیت غم‌انگیز در کاهش فوری خشونت‌ها است

خلیل‌زاد: پاسخ این وضعیت غم‌انگیز در کاهش فوری خشونت‌ها است

زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان شام شنبه گفت که پاسخ وضعیت غمانگیز در افغانستان در کاهش فوری خشونتها است که منجر به آتشبس تمام طرفها و یک تفاهم سیاسی سریع شود.
آقای خلیلزاد می‌‌گوید که در کنار جان باختن ۱۲ کودک در یک حملۀ هوایی نیروهای دولتی هفتۀ گذشته در ولایت تخار، غیرنظامیان قربانیان بمگذاریهای موتری، بمهای تعبیه شده و کشتارهای هدفمندی نیز میشوند که از سوی طالبان اجرا میشود.
او درصفحه تویترش نگاشتهاست که غیرنظامیان مجبور شدهاند که از جنگ در لشگرکاه، مرکز ولایت هلمند و دیگر بخشها، فرار کنند.او تأکید میکند که این حیاتی است که رسانههای مستقل و جامعۀ مدنی فعال افغانستان گذاشته شوند تا رویدادهای جاری را، مستند سازند.
بهگفتۀ او، امریکا بر طالبان و حکومت افغانستان فشار میآورد تا خشونتها را کاهش دهند.
همزمان با تلاشهای صلح در دوحه، پایتخت قطر، دامنۀ جنگها میان طالبان و نیروهای دولتی به ۲۶ ولایت گُسترش یافتهاند.
در این جنگها، تلفاتی نیز به طرفها وارد شدهاند؛ چنانکه وزارت دفاع ملی روز گذشته گفتهاست که در ۲۴ ساعت گذشته ۹۵ جنگجوی طالبان در نبرد رو در با نیروهای امنیتی کشته شدهاند. وزارت امور داخله هم گفتهاست که بیش از ۵۰ غیرنظامی در نتیجۀ خشونتهای طالبان در ۲۴ ساعت گذشته در کشور جان باختهاند. از تلفات نیروهای دولتی در این نبردها، آماری در دست نیست. اما بربنیاد آمارها در چهار روز گذشته تنها در تخار و نیمروز بیش از ۷۰ تن از نیروهای دولتی جان باختهاند.